ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja č. 01/2022/SŠ v Nižnej

Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja, zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok formou priameho nájmu.

Predmetom priameho nájmu je:

Miestnosť na 1. poschodí budovy školského internátu (nebytový priestor s príslušenstvom) o celkovej výmere 71,484 m2, súpisné číslo stavby 472, nachádzajúca sa na pozemku parc. KN-C 693/2, v katastrálnom území Nižná, zapísaná na  LV č. 982.


Podmienky nájmu:

 1. Najnižšia ponuková cena za predmet nájmu: 41,49 € / m2/ rok
 2. Doba nájmu: určitá – 1 rok (od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2023)
 3. Účel nájmu: edukácia, starostlivosť o deti
 4. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 24. 08. 2022 do 13.00 hod. Ponuku je možné predložiť osobne na sekretariáte školy najneskôr do 24. 08. 2022 do 13.00 hod. alebo poštou na adresu: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná  najneskôr do 24.08.2022 do 13.00 hod.
 5. Ponuka uchádzača musí obsahovať: – pri FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri FO – podnikateľovi: meno, priezvisko, obchodný názov, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené), pri PO: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), doklad o ustanovení štatutárneho zástupcu konať za PO, ponúknutú cenu a spôsob jej úhrady, účel využitia predmetu priameho nájmu vzhľadom na predmet činnosti, ktorý bude záujemca na predmete nájmu vykonávať.
 6. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 01/2022/SŠ v Nižnej – NEOTVÁRAŤ“.
 7. Uchádzač nesmie byť osobou v zmysle § 9a odsek 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, o čom je povinný predložiť písomné prehlásenie ako súčasť svojej ponuky.
 8. Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční dňa 22. 08. 2022 v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. Mimo tohto termínu je možné obhliadku predmetu nájmu uskutočniť vo vopred dohodnutých termínoch podľa záujmu uchádzačov tak, že uchádzač nahlási svoj záujem o miestnu obhliadku predmetu nájmu telefonicky na tel. číslach: 043/5381581; 043/5381405.  
 9. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
 10. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu nájmu) priamo u pracovníka školy: Ivana Váleková, tel.: 043/5381581, 043/5381405 e-mail: ssnizna@ssnizna.sk. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom nájmu.
 11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu).
 12. Vyhodnotenie predložených ponúk sa vykoná komisionálne na Spojenej škole v Nižnej, Hattalova 471, 027 43 Nižná  v Klubovni na prízemí, dňa 25.08.2022 o 13:00 hod. Každý uchádzač má právo zúčastniť sa na otváraní obálok. S víťazom predloženej ponuky môže správca majetku uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa dohodnutých podmienok.
 13. O výsledku vyhodnotenia budú všetci záujemcovia písomne informovaní.