Poskytovať len stredoškolské vzdelávanie už nestačí, škola musí dávať aj ďalšiu pridanú hodnotu čím stúpa jej kvalita. Spojená škola získala dňa 10.2.2011 medzinárodný certifikát kvality od spoločnosti ies Londýn s ratingovým hodnotením BB – Spoľahlivá inštitúcia dosahujúca trvalo dobré výsledky (certifikát) a taktiež každý Školský vzdelávací program dostal hodnotenie bbb – vzdelávanie je vedené výhradne stredoškolskými profesormi a odborníkmi z praxe.

Domovská stránka IES

Spojená škola je členom Zväzu elektrotechnického priemyslu. Zväz elektrotechnického priemyslu SR (ZEP SR), je najväčšia reprezentatívna zamestnávateľská organizácia svojho druhu v rezorte hospodárstva Slovenskej republiky.1. V súčasnosti má zväz 72 členov, z toho 52 riadnych (z cca 188, ktoré sleduje slovenský Štatistický úrad), 3och členov-pozorovateľov, 14 členov z radov slovenských technických univerzít a stredných odborných škôl elektrotechnického zamerania a troch pridružených členov. Zväz vedie 13-členné Predstavenstvo volené členskou základňou. Operatívne úlohy rieši Prezídium ZEP SR, ktoré tvoria prezident, štyria viceprezidenti a generálny sekretár.  Prezidentom ZEP SR Ing. Ján Badžgoň, PhD., generálny riaditeľ Castor & Pollux a.s.. ZEP SR zo zákona, ako reprezentatívna organizácia, každoročne vyjednáva Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa (KZVS) pre celý slovenský rezort elektrotechniky a elektroniky s Odborovým zväzom KOVO.

Spojená škola je jedna z vybraných škôl na Slovensku, na overovanie experimentálnych predmetov a metodík spracovaných Štátnym pedagogickým ústavom – ŠPU. V súčasnosti overuje predmet: psychosociálny tréning
Metodiku multimediálnej aplikácie učebných osnov vo všeobecnovzdelávacích predmetoch.

Spoločnosť Panasonic Electronic Devices Trstená udelila Spojenej škole certifikát na spôsobilosť vykonávať školenie v technike bezolovnatého spájkovania pre zamestnancov firmy Panasonic. Školenie v bezolovnatom spájkovaní absolvovali tieto firmy: CRT Oravská Lesná, HYDAC Tvrdošín, EUROTRON component Nižná, Scheidt & Bachmann

CSE Czech Security Education, je spoločnosť českých škôl, ktoré vyučujú zabezpečovaciu techniku podporovanú firmou Jablotron. Spojená škola je prvou slovenskou školou tejto spoločnosti.

Domovská stránka fy Jablotron

Naša škola zavádza hodnotový systém školy, ktorý vychádza zo základných princípov slušnosti, tolerancie, estetiky, a uvádzania hodnôt ktoré stimulujú ambície žiakov a zamestnancov.

Čo je firemná kultúra?

Klimatická aliancia združuje mestá a obce v 17 európskych štátoch, ktorých spoločným záujmom je ochrana svetovej klímy. Spojená škola v Nižnej získala prestížnu značku KKIK.

Domovská stránka Priatelia Zeme – CEPA

Spojená škola ako jedna z mála stredných škôl na Slovensku má vlastného špeciálneho pedagóga, ktorý zabezpečuje prácu s individuálne začlenenými žiakmi na škole.

Čítaj viac…

Spojená škola je členom Slovenskej obchodnej a priemyslenej komory, ktorá združuje obchodné a výrobné firmy Slovenska a tiež školy, ktoré s týmito firmami spolupracujú.

Domovská stránka SOPK