• Prihlášky na dennú formu štúdia na Strednú odbornú školu technickú a na Školu umeleckého priemyslu sa na základných školách podávajú do 08. 4. 2021 a na strednú školu ich treba doručiť do 16. 4. 2021.
  •  Ak má žiak záujem o duálne vzdelávanie vo firme MTS, spol. s.r.o. Krivá, podáva najskôr prihlášku do firmy a to do 19. 3. 2021. Po výberovom konaní vo firme vyjadrenie firmy priloží ku prihláške a ZŠ odošle prihlášku na našu školu.
  • Všetci uchádzači o štúdium na SOŠT aj ŠUP dostanú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí poštou do 20. 5. 2021.

Rozhodnutie číslo: 2021/9113:1-A1810 Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia
a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční
a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.