Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR dňa 29.4.2020

  1. Prihlášky na dennú formu štúdia na Strednú odbornú školu technickú aj Školu umeleckého priemyslu  sa podávajú do 15.5.2020 formou štandardnej prihlášky bez potvrdenia od lekára – rôznym spôsobom – poštou, naskenovaním tlačiva a odoslaním e-mailom na ssnizna@ssnizna.sk alebo osobne na vrátnici školy.
  • Rodičia vypíšu elektronickú prihlášku na SOŠT alebo ŠUP, ktoré sú zverejnené na stránke ssnizna.edupage.org v časti Novinky. Táto časť je dôležitá pre elektronickú evidenciu žiaka.
  •  Ak má žiak záujem o duálne vzdelávanie vo firme MTS, spol.s.r.o. Krivá, podáva najskôr prihlášku do firmy a to do 30.4.2020. Po výberovom konaní vo firme, vyjadrenie firmy priloží ku prihláške a ZŠ odošle takto prihlášku na našu školu.
  • Všetci uchádzači o štúdium na SOŠT aj ŠUP dostanú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí poštou do 29.5.2020.
  • Spolu s rozhodnutím o prijatí dostane uchádzač tlačivo – Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. Toto tlačivo vypísané a podpísané uchádzačom a zákonným zástupcom žiaka, je potrebné odoslať akýmkoľvek spôsobom ( poštou, naskenovaním, odfotením tlačiva a odoslaním e- mailom na ssnizna@ssnizna.sk ) do 4.6.2020 . Pokiaľ uchádzač toto tlačivo nepošle na našu školu bude sa považovať za uchádzača , ktorý odmietol nastúpiť na štúdium a jeho miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi.
  • Uchádzač, ktorý nebude prijatý pre nedostatok miesta, dostane spolu s rozhodnutím tlačivo – Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium. Ak má uchádzač záujem študovať na našej škole, musí toto tlačivo vypísané a podpísané  zákonným zástupcom žiaka odoslať akýmkoľvek spôsobom ( poštou, naskenovaním, odfotením tlačiva a odoslaním e- mailom na ssnizna@ssnizna.sk ) do 4.6.2020. Pokiaľ uchádzač toto tlačivo nepošle na našu školu bude sa považovať za uchádzača , ktorý odmietol nastúpiť na štúdium a jeho miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi.
  • Ak sa do 15.6.2020 nenaplní počet miest na SOŠT alebo ŠUP, bude vyhlásené druhé kolo prijímacieho konania.