II. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

II. kolo prijímacieho konania otvárame pre študijný odbor:

2697 K mechanik elektrotechnik – ŠkVP Osobný počítač a počítačové siete

Prihlášky je možné podávať elektronicky cez EduPage alebo poštou do 10.6.2021

Prijímacie konanie bude len v jednom termíne a to : 15.6.2021