Oznam o voľných pracovných  miestach

Spojená škola, Hattalova 471, 027 43  Nižná zverejňuje nasledovnú informáciu o voľných pracovných miestach: 1x  upratovačka

Pracovné miesto: Upratovačka pre školu

Druh pracovného pomeru  Pracovný pomer na pracovnú zmluvu
Termín nástupu 1.9.2022
Pracovný úväzok plný -100%, 37,5 hodiny týždenne
Kvalifikačné predpoklady Neustanovujú sa  
Náplň práce Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom, dezinfekcia sociálnych zariadení, čistenie okien a priestorov školy.
Platové podmienky Nástupný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej – platová trieda 1 (od 646,- EUR )
Požadované doklady Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Iné požiadavky zdravotná spôsobilosť
Termín podania žiadosti Do 30.6.2022
Kontaktná osoba      Ing. Roman Javorek
Telefón 043/5505722
E-mail roman.javorek@ssnizna.sk

 

Oznam o voľných pracovných  miestach

Spojená škola, Hattalova 471, 027 43  Nižná zverejňuje nasledovnú informáciu o voľných pracovných  miestach:  1 x vychovávateľ

Pracovné miesto: Vychovávateľ pre školský internát

Druh pracovného pomeru Hlavný pracovný pomer
Termín nástupu 1.9.2022
Pracovný úväzok plný -100%, 37,5 hodiny týždenne
Kvalifikačné predpoklady úplné stredné  vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Náplň práce Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je  vychovávateľ  v školskom zariadení
Platové podmienky Nástupný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa   (od 738,50 EUR).
Požadované doklady Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom, profesijný životopis, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Iné požiadavky Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť preukázaná  čestným vyhlásením (predkladá uchádzač  o výkon pracovnej činnosti vychovávateľa)
Termín podania žiadosti Do 30.06.2022  
Kontaktná osoba      Ing. Roman Javorek
Telefón 043/5505722
E-mail roman.javorek@ssnizna.sk

V Nižnej dňa 20. 06. 2022