RNDr. Tamara Adámusová

učiteľka

Učím všeobecnovzdelávacie predmety – fyzika, chémia

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
telefón: +421 43 37091 80

Od –do: 01.07.2018 – trvá
Pracovná pozícia: učiteľ
Pracovná oblasť: všeobecnovzdelávacie predmety
Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Nižná

Od –do: 01.04.2008 – 30.06.2018
Pracovná pozícia: zástupkyňa riaditeľa školy pre o.z. Stredná umelecká škola
Pracovná oblasť: manažment školy
Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Nižná

Od –do: 01.03.2008 – 31.03.2008
Pracovná pozícia: poverená riaditeľka
Pracovná oblasť: manažment školy
Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Nižná

Od –do: 01.09.2007 – 01.03.2008
Pracovná pozícia: zástupkyňa riaditeľa školy pre o.z. Stredná umelecká škola
Pracovná oblasť: manažment školy
Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Nižná

Od –do: 01.09.2006 – 31.08.2007
Pracovná pozícia: zástupkyňa riaditeľa školy
Pracovná oblasť: manažment školy
Názov a adresa zamestnávateľa: Stredné odborné učilište, Nižná

Od –do: 01.09.1984 – 31.08.2006
Pracovná pozícia: učiteľ
Pracovná oblasť: všeobecnovzdelávacie predmety
Názov a adresa zamestnávateľa: Stredné odborné učilište, Nižná

Od – do 2016 – 2017
Získaná kvalifikácia: funkčné inovačné vzdelávanie
Zameranie: Strategický rozvoj Strednej umeleckej školy v Nižnej
Názov a adresa organizácie: Pedagogická fakulta KU, Ružomberok

Od – do 2015 – 2015
Získaná kvalifikácia: kreditné aktualizačné vzdelávanie
Zameranie: Využívanie školského informačného systému
vo výchovno-vzdelávacom procese
Názov a adresa organizácie: aSc, Bratislava

Od – do 2015 – 2015
Získaná kvalifikácia: kreditné aktualizačné vzdelávanie
Zameranie: Interaktívne technológie v edukačnom procese
Názov a adresa organizácie: Newport Group,a.s., Bratislava

Od – do 2014 – 2015
Získaná kvalifikácia: kreditné aktualizačné vzdelávanie
Zameranie: Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa
Názov a adresa organizácie: Newport Group,a.s., Bratislava

Od – do 2014 – 2014
Získaná kvalifikácia: druhá atestácia
Zameranie: Využitie inovatívnych metód vo vyučovaní fyziky
Názov a adresa organizácie: Pedagogická fakulta KU, Ružomberok

Od – do 2014 – 2014
Získaná kvalifikácia: kreditné aktualizačné vzdelávanie
Zameranie: Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec
a ich aplikovanie do ŠVP – Uznávanie výsledkov
vzdelávania v Slovenskej republike
Názov a adresa organizácie: ŠIOV, Bratislava

Od – do 2013 – 2013
Získaná kvalifikácia: kreditné aktualizačné vzdelávanie
Zameranie: Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP
pre učiteľov stredných odborných škôl – frekventanti
Názov a adresa organizácie: ŠIOV, Bratislava

Od – do 2012 – 2013
Získaná kvalifikácia: kreditné inovačné vzdelávanie
Zameranie: Inovačné metódy v práci s deťmi so ŠVVP
Názov a adresa organizácie: Informačné centrum mladých ORAVA, Tvrdošín

Od – do 2012 – 2013
Získaná kvalifikácia: kreditné inovačné vzdelávanie
Zameranie: Využívanie informačno-komunikačných technológií
vo vyučovaní
Názov a adresa organizácie: MPC, Bratislava

Od – do 2012 – 2013
Získaná kvalifikácia: kreditné inovačné vzdelávanie
Zameranie: Tvorba a vyhodnotenie školského testu
Názov a adresa organizácie: MPC, Bratislava

Od – do 2012 – 2012
Získaná kvalifikácia: kreditné aktualizačné vzdelávanie
Zameranie: Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese
Názov a adresa organizácie: MPC, Bratislava

Od – do 2008 – 2010
Získaná kvalifikácia: príprava vedúcich pedagogických pracovníkov
Zameranie: Cestou inovácie k zvýšeniu záujmu žiakov o odbor
umeleckoremeselné spracúvanie dreva
Názov a adresa organizácie: MPC, Bratislava

Od – do 2006 – 2006
Získaná kvalifikácia: kurz
Zameranie: Využitie informačných a komunikačných technológií v práci
učiteľa
Názov a adresa organizácie: Asociácia projektu INFOVEK, Bratislava

Od – do 1986 – 1986
Získaná kvalifikácia: štátna rigorózna skúška – doktor prírodovedy
Zameranie: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – teória
vyučovania chémie
Názov a adresa organizácie: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Od – do 1979 – 1984
Získaná kvalifikácia: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
Zameranie: chémia – fyzika
Názov a adresa organizácie: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

 

Školenia, semináre a stáže:

Na organizačné a manažérske zručnosti:
Praktický tréning v oblasti triedneho manažmentu – PF Trnavská univerzita v Trnave

 

Osobnostné aktivity:

2015 a 2018
Štúdia PISA – program medzinárodného hodnotenia žiakov oblasti čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ju realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Koordinátor štúdie PISA

2016
medzinárodný projekt mladých umelcov OKO
účasť na príprave a realizácii projektu

2013 – 2015
Nové trendy odbornej prípravy – OP Vzdelávania
Poskytovateľ: EÚ
pozícia manažér pre vzdelávanie pedagogických zamestnancov

2014-2015
projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
koordinátor e-testovania

2005 – 2006
Vedúca predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích predmetov – SUŠ, Nižná

2002 – 2006
Koordinátor environmentálnej výchovy

1998
Cvičný učiteľ pre študentov 4.a 5.ročníka na súvislej pedagogickej praxi – Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica /3 roky/