PhDr. Monika Barčáková

– učiteľka strednej školy

– aprobácia slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: monikabarcakova1@gmail.com
telefón: +421 43 538 1405 

Od – do:                                                         01. 09. 2003 – trvá

Pracovná pozícia:                                           učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov

                                                                       s II. atestáciou

Pracovná oblasť:                                            učiteľ

Názov a adresa zamestnávateľa:                   Spojená škola, Hattalova 471, 027 43  Nižná

 

Od – do:                                                        01. 10. 2014 – 30. 06. 2017

Pracovná pozícia:                                           vysokoškolský učiteľ – asistent

Pracovná oblasť:                                            učiteľ

Názov a adresa zamestnávateľa:                   Katolícka univerzita v Ružomberku,

                                                                       Hrabovská cesta 1, 034 01  Ružomberok

Od – do                                               2016 – 2016

Získaná kvalifikácia:                            II. atestácia

Zameranie:                                          Fragmenty digitalizácie učebnice ruského jazyka

Názov a adresa organizácie:                 PF KU v Ružomberku

 

Od – do                                               2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                            I. atestácia

Zameranie:                                          Maturita ako skúška dospelosti (Princípy záverečného hodnotenia)

Názov a adresa organizácie:                 PF KU v Ružomberku

 

 

Od – do                                               2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                            aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                          Nové vzťahy medzi NSK a ŠkVP

Názov a adresa organizácie:                 ŠIOV Bratislava

 

Od – do                                               2013 – 2014

Získaná kvalifikácia:                            doktor filozofie (PhDr.)

Zameranie:                                          prekladateľstvo a tlmočníctvo ruský jazyk a kultúra

Názov a adresa organizácie:                 FF UMB v Banskej Bystrici

 

Od – do                                               2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                            inovačné vzdelávanie

Zameranie:                                          Inovatívne metódy v práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Názov a adresa organizácie:                 Informačné centrum mladých Orava, Tvrdošín

 

Od – do                                               2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                            špecializačné vzdelávanie

Zameranie:                                          Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT

Názov a adresa organizácie:                 Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava

 

Od – do                                               2012 – 2012

Získaná kvalifikácia:                            aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                          Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese

Názov a adresa organizácie:                 MPC Bratislava

 

Od – do                                               2012 – 2012

Získaná kvalifikácia:                            aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                          Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

Názov a adresa organizácie:                 MPC Bratislava

 

Od – do                                               2011 – 2011

Zameranie:                                          Letná škola ruského jazyka

Názov a adresa organizácie:                 Štátny inštitút ruského jazyka A.S. Puškina, Moskva,

                                                           Ruská federácia

 

Od – do                                               2009 – 2009

Získaná kvalifikácia:                            kontinuálne vzdelávanie

Zameranie:                                          Tvorba školského vzdelávacieho programu

Názov a adresa organizácie:                 ŠIOV Bratislava

 

Od – do                                               2008 – 2008

Získaná kvalifikácia:                            aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                          Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách

Názov a adresa organizácie:                 ŠPU, Bratislava

 

Od – do                                               2006 – 2008

Získaná kvalifikácia:                            Osvedčenie

Zameranie:                                          Anglický jazyk – úroveň A1

Názov a adresa organizácie:                 Štátna jazyková škola pri Gymnáziu A. Bernoláka

v Námestove

 

 

Od – do                                               2006 – 2006

Získaná kvalifikácia:                            vzdelávanie s celoštátnou platnosťou

Zameranie:                                          Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                 Asociácia projektu Infovek Bratislava

 

 

Od – do                                               1998 – 2003

Získaná kvalifikácia:                            magister (Mgr.)

Zameranie:                                          učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov;

                                                           aprobácia slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk

Názov a adresa organizácie:                 FF UK v Bratislave

 

Od – do                                               2001, 2002                             

Zameranie:                                          trojmesačná jazyková stáž

Názov a adresa organizácie:                 Petrohradská štátna univerzita, Ruská federácia

 

Od – do                                               1993 – 1997

Získaná kvalifikácia:                            maturitné vysvedčenie

Zameranie:                                          obchodná akadémie

Názov a adresa organizácie:                 Obchodná akadémia Dolný Kubín

 

 

 

Konferencie, semináre a stáže:

Dátum:                                                            máj 2019

Forma:                                                            XIV. kongres МАПРЯЛ – medzinárodná konferencia

Zameranie:                                                     Ruské slovo v mnohojazyčnom svete

Názov a adresa organizácie:                             Nursultan, Kazachstan

 

Dátum:                                                            november 2018

Forma:                                                            celoslovenský seminár

Zameranie:                                                     Ružomberské fórum rusistov: Učíme sa učiť…

Názov a adresa organizácie:                             Ružomberok, Slovensko

 

Dátum:                                                            september 2018

Forma:                                                            Lingvafest – festival jazykov; celoslovenský seminár

Zameranie:                                                     Ščítanosť nie je „zagúglennosť“ – vystúpenie

Názov a adresa organizácie:                             Ekonomická univerzita Bratislava, Slovensko

 

Dátum:                                                            september 2017

Forma:                                                            medzinárodná rusistická konferencia

Zameranie:                                                     50. výročie založenia МАПРЯЛ

Názov a adresa organizácie:                             Paríž, Francúzsko

 

Dátum:                                                            apríl 2017

Forma:                                                            celoslovenský seminár

Zameranie:                                                     Ružomberské fórum rusistov: projekty a reformy

Názov a adresa organizácie:                             Ružomberok, Slovensko

 

Dátum:                                                            december 2016

Forma:                                                            Medzinárodné pedagogické fórum

Zameranie:                                                     Rusistický svet. Vzdelanie budúcnosti.

Názov a adresa organizácie:                             Soči, Rusko

 

Dátum:                                                            marec 2016

Forma:                                                            celoslovenský seminár rusistov

Zameranie:                                                     V centre pozornosti – učiteľ

Názov a adresa organizácie:                             Ružomberok, Slovensko

 

Dátum:                                                            december 2015

Forma:                                                            medzinárodný seminár

Zameranie:                                                     Kulturologické tendencie vo vyučovaní ruského

                                                                       jazyka

Názov a adresa organizácie:                             Minsk, Bielorusko

 

Dátum:                                                            september 2015

Forma:                                                            XIII. kongres МАПРЯЛ – medzinárodná konferencia

Zameranie:                                                     Ruský jazyk a literatúra v prostredí svetovej kultúry

Názov a adresa organizácie:                             Granada, Španielsko

 

Dátum:                                                            jún 2015

Forma:                                                            pracovný workshop krajín V4

Zameranie:                                                     „Together we can do more“

Názov a adresa organizácie:                             Katovice, Poľsko

 

Dátum:                                                            október 2014

Forma:                                                            Pracovný workshop

Zameranie:                                                     „Healthy Lifestyle“

Názov a adresa organizácie:                             Rouge, Estónsko

 

Dátum:                                                            máj 2014

Forma:                                                            pracovný workshop

Zameranie:                                                     „Facts and dreams“

Názov a adresa organizácie:                             Isparta, Turecko

 

 

Publikačná činnosť:

 

Maturitné otázky z ruského jazyka. Ako? In. Ruský jazyk v centre Európy č. 19 (2019), s. 129 – 135. ISBN: 978-80-561-0653-2

 

Fragmenty z edukačných a atestačných prác: Edukačné listy: Ruské sezóny v Paríži, Umenie komunikácie – komunikácia s umením. In. Ruský jazyk v centre Európy. č. 17 (2017), s. 111-113. ISBN 978-80-89070-69-5

 

Moje edukačné listy. Ružomberok: Verbum. 2016. ISBN 978-80-561-0438-5

 

Lektorská činnosť:

 

2016, 2017, 2018

Maturita ako zážitok – Katolícka univerzita Ružomberok

 

Ako písať bakalárske, atestačné práce – Katolícka univerzita Ružomberok

 

2017, 2016, 2015, 2014

Otvorené hodiny pre žiakov a učiteľov KU v Ružomberku

 

Ohlasy v médiách:

RTVS – Národnostný magazín

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14079/137638#517   (02. 10. 2017)

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14079/93135   (18. 04. 2016)

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14079/86966   (01. 02. 2016)

 

Členstvo a funkcie v odborných inštitúciách: 

 

Tajomníčka Asociácie rusistov Slovenska

Recenzentka učebníc ruského jazyka uvedená v zozname Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Jazykové korektor časopisu Ruský jazyk v centre Európy

 

Ocenenia:

2019

Ocenenie predsedu ŽSK za tvorivú a obetavú prácu v školstve

2017

Ocenenie ministra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za dlhodobú prácu so študentmi v oblasti žurnalistiky.