PhDr. Miloš Kázik

Učiteľ spoločenskovedných predmetov

Učím spoločenskovedné predmety ˗ SJL, OBN, DEJ

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: miloskazik@centrum.sk
telefón: +421 43 5322470

Od –do: 02.04.1995 – trvá
Pracovná pozícia: učiteľ
Pracovná oblasť: spoločenskovedné predmety
Názov a adresa zamestnávateľa: Spojená škola, Nižná

Od –do: 15.1. 2014 – 2015
Pracovná pozícia: aktívny učiteľ – autor scenárov digitálnych vzdelávacích
objektov
Pracovná oblasť: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Názov a adresa zamestnávateľa: Centrum vedecko-technických informácií SR

Od –do: 1.12. 2006 – 31.08.2007
Pracovná pozícia: riaditeľ školy
Pracovná oblasť: manažment školy
Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná umelecká škola Nižná

Od –do: 06.12.1993 – 05.04.1994
Pracovná pozícia: učiteľ
Pracovná oblasť: spoločenskovedné predmety
Názov a adresa zamestnávateľa: ZŠ Dlhá nad Oravou

Od –do: 26.10.1993 – 01.12.1993
Pracovná pozícia: učiteľ
Pracovná oblasť: spoločenskovedné predmety
Názov a adresa zamestnávateľa: ZŠ Štefana Šmálika Tvrdošín

Od –do: 05.10.1993 – 19.10.1993
Pracovná pozícia: učiteľ
Pracovná oblasť: spoločenskovedné predmety
Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium Martina Hattalu Trstená

Od –do: 28.08.1987 – 31.07.1988
Pracovná pozícia: učiteľ
Pracovná oblasť: technické práce / spoločenskovedné predmety
Názov a adresa zamestnávateľa: ZŠ Medvedzie

Od – do 2015 – 2015
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Interaktívne technológie v edukačnom procese
Názov a adresa organizácie: Newport Group,a.s.,Bratislava

Od – do 2014 – 2015
Získaná kvalifikácia: lektor ďalšieho vzdelávania
Zameranie: všeobecné lektorské kompetencie
Názov a adresa organizácie: Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava

Od – do 2014 – 2015
Získaná kvalifikácia: inovácia vzdelania
Zameranie: Holokaust ako nástroj výchovy k postojom
Názov a adresa organizácie: Nadácia Milana Šimečku, Bratislava

Od – do 2012 – 2012
Získaná kvalifikácia: kreditná aktualizácia vzdelania
Zameranie: Príprava učiteľa na realizáciu MS zo SJL
Názov a adresa organizácie: MPC, Bratislava

Od – do 2012 – 2013
Získaná kvalifikácia: doktor filozofie (PhDr.)
Zameranie: história
Názov a adresa organizácie: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Od – do 2009 – 2010
Získaná kvalifikácia: II. kvalifikačná skúška
Zameranie: Od intuície k poznaniu
Názov a adresa organizácie: Štátny pedagogický ústav Bratislava

Od – do 2007 – 2007
Získaná kvalifikácia: inovácia vzdelania
Zameranie: Umenie prezentovať sa – celoživotná kompetencia
Názov a adresa organizácie: Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica

Od – do 2006 – 2006
Získaná kvalifikácia: inovácia vzdelania
Zameranie: Využitie infor. a komun. technológií v práci učiteľa
Názov a adresa organizácie: Asociácia projektu infovek, Bratislava

Od – do 2001 – 2001
Získaná kvalifikácia: inovácia vzdelania
Zameranie: Ambície SR na vstup do NATO
Názov a adresa organizácie: Metodické centrum Banská Bystrica

Od – do 1997 – 2000
Získaná kvalifikácia: rozšírenie pedagogickej spôsobilosti
Zameranie: história
Názov a adresa organizácie: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Od – do 1998
Získaná kvalifikácia: I. kvalifikačná skúška
Zameranie: Motivácia žiakov vo vyučovaní
Názov a adresa organizácie: Metodické centrum Banská Bystrica

Od – do 1996 – 1997
Získaná kvalifikácia: inovácia vzdelania
Zameranie: Občan a demokracia
Názov a adresa organizácie: Minority Rights Group – Slovakia, Nadácia Občan a
demokracia, Bratislava

Od – do 1988 – 1993
Získaná kvalifikácia: magister – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
Zameranie: SJL – OBN
Názov a adresa organizácie: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Od – do 1983 – 1987
Získaná kvalifikácia: úplne stredné všeobecné vzdelanie
Zameranie: prírodovedné
Názov a adresa organizácie: Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej

Dátum: 25. 10. 2016
Forma: seminár a workshop
Zameranie: Staroslovenská škola hlaholiky
Názov a adresa organizácie: OŠaŠ ŽSK a Matica slovenská

Dátum: 2016
Forma: odborný seminár
Zameranie: Školská mediácia
Názov a adresa organizácie: SŠ Nižná, Asociácia mediátorov Slovenska

Dátum: 25. 9. 2014
Forma: konferencia
Zameranie: SNP a záver vojny na území Žilinského kraja
Názov a adresa organizácie: ŽSK a ÚPN Bratislava

Dátum: 4. – 6. 10. 2013
Forma: medzinárodná konferencia
Zameranie: Demokracia verzus extrémizmus
Názov a adresa organizácie: Asi-milovaní, o.z. , Česká republika

Dátum: 2013
Forma: odborný seminár
Zameranie: Možnosti a trendy vo vzdelávaní o holokauste…
Názov a adresa organizácie: Nadácia Milana Šimečku Bratislava

Dátum: 2012
Forma: odborný seminár
Zameranie: Využívanie internetu pri vyučovaní holokaustu
Názov a adresa organizácie: Nadácia Milana Šimečku Bratislava

 

Osobnostné aktivity:

Účasť v literárnych a pedagogických súťažiach a aktivitách:

2019
Cena Vladimíra Jochmanna pre učiteľov Labyrint světa
Organizátor: Vzdělávací nadace Jana Husa a Pedagogická fakulta UK Praha

2017
Chalupkovo Brezno
Cena – Zlaté pásmo a cena venovaná predsedom OZ PŠaV

2010
Chalupkovo Brezno
Cena – Zlaté pásmo

2010
Gorazdov literárny Prešov
Čestné uznanie

2007
Ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov
Odbor školstva ŽSK

Publikačná činnosť:

Organizácia: Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica/ Bratislava

Regionálny aspekt druhej svetovej vojny vo vyučovaní dejepisu (2014)
http://mpc-edu.sk/shared/Web/OPSOSO%20X.%20kolo%20vyzvy%20na%20poziciu%20Odborny%20poradca%20vo%20vzdelavani/10_OPS_Kazik%20Milos%20-%20Regionalny%20aspekt%20druhej%20svetovej%20vojny%20vo%20vyucovani%20dejepisu.pdf
Regionálny aspekt holokaustu vo vyučovaní dejepisu (2014)
http://mpc-edu.sk/shared/Web/OPSOSO%20X.%20kolo%20vyzvy%20na%20poziciu%20Odborny%20poradca%20vo%20vzdelavani/10_OPS_Kazik%20Milos%20-%20Regionalny%20aspekt%20druhej%20svetovej%20vojny%20vo%20vyucovani%20dejepisu.pdf
Školská rozhlasová relácia ako forma pedagogickej komunikácie (2013)
http://mpc-edu.sk/shared/Web/OPSOSO%20VI.%20kolo%20vyzvy%20na%20poziciu%20Odborny%20poradca%20vo%20vzdelavani/6_OPS_Kazik%20Milos%20-%20Skolska%20rozhlasova%20relacia%20ako%20forma%20pedagogickej%20komunikacie.pdf

Články v Slovenských národných novinách o slovenskej histórii

Vopred prehraný zápas o prezidentov život
SNN 17/2017, s. 7
Svoje krajiny riadila pevnou rukou a múdrou mysľou
SNN 40/2017, s. 7
Na smrteľnej posteli ho trápili bolesti iných
SNN 35/2018, s. 5
Slovenský Otčenáš Ruženky Fagovej
SNN 47/2017, s. 11
Keď rinčia zbrane, aj múzy môžu kričať
SNN 13/2019, s. 9

Členstvo a funkcie v odborných inštitúciách,  alebo zväzoch:

Člen porôt recitačných súťaží Dilongova Trstená (celoštátna úroveň) a Hviezdoslavov Kubín (regionálna úroveň).