PaedDr. Ivona Šimková Ph.D.

Učiteľka prírodovedných predmetov

Životné motto: „Škola si dala prácu, aby v žiakoch a skrze žiakov pripravila a napomáhala budúcnosti ľudskej spoločnosti.“ Ján Kalinčiak

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: ivonciatko@gmail.com
telefón: +421 43 37091 87

Odborná prax:

Od –do:                                                                               01.09.2006 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

Pracovná oblasť:                                                               učiteľ, triedy učiteľ

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Spojená škola, Nižná

Vzdelávanie a príprava:

Od – do                                                                                               2015

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Interaktívne technológie v edukačnom procese

Názov a adresa organizácie:                                          Newport Group,a.s.,Bratislava

Od – do                                                                                               2015

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Newport Group,a.s.,Bratislava

Od – do                                                                                               2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec 

                                                                                     a ich aplikovanie do ŠVP – Uznávanie výsledkov

                                                                                     vzdelávania v Slovenskej republike

Názov a adresa organizácie:                                          Štátny inštitút odborného vzdelávania

Od – do                                                                                               2012

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditné špecializačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                                         Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT

Názov a adresa organizácie:                                          Ústav informácií a prognóz školstva Bratislava

Od – do                                                                                               2011 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                         Štátna doktorská skúška – doktor (Ph.D.)

Zameranie:                                                                         Teória vzdelávania vo fyzike

Názov a adresa organizácie:                                          Ostravská univerzita v Ostravě

Od – do                                                                                               2006 – 2008

Získaná kvalifikácia:                                                         štátna rigorózna skúška – doktor pedagogiky

Zameranie:                                                                          učiteľstvo akademických predmetov – učiteľstvo predmetu   fyzika

Názov a adresa organizácie:                                          FPV UMB Banská Bystrica

Od – do                                                                                               2001- 2006

Získaná kvalifikácia:                                                         vysokoškolské štúdium

Zameranie:                                                                         fyzika – technická výchova

Názov a adresa organizácie:                                          FPV UMB Banská Bystrica

Školenia, semináre a stáže:

Dátum:                                                                                 apríl 2015

Forma:                                                                                 konference Kašperské Hory

Zameranie:                                                                         Moderní trendy v přípravě učitelú fyziky 7

Názov a adresa organizácie:                                          Kašperské Hory

Dátum:                                                                                 marec 2015

Forma:                                                                                 konferencia Učíme pre život

Zameranie:                                                                         Nové trendy a pohľady na vzdelávanie

Názov a adresa organizácie:                                          Poprad

Dátum:                                                                                 október 2014

Forma:                                                                                 medzinárodná konferencia DIDFYZ 2014

Zameranie:                                                                         Vymedzenie obsahu školskej fyziky

Názov a adresa organizácie:                                          Vysoké Tatry

Dátum:                                                                                 október 2012

Forma:                                                                                 medzinárodná konferencia DIDFYZ 2012

Zameranie:                                                                                         Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania v európskom priestore

Názov a adresa organizácie:                                          Vysoké Tatry

Osobnostné aktivity:

2018 – trvá

Koordinátor Žiackej školskej rady

2017 – trvá

Vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov – SOŠ, Nižná

2006 – trvá

Koordinátor protidrogovej prevencie

Publikačná činnosť:

Peer Instruction – metóda aktivizujúca žiakov na hodine fyziky

Zborník z konferencieModerní trendy v přípravě učitelů fyziky 7, 2015

Metóda Peer Instruction a jej využitie v praxi

Zborník z medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2012