Mgr. Ľubica Lešňovská

Učiteľka telesnej a športovej výchovy, etickej výchovy.

 

Životné motto: „Čo ťa nezabije, to ťa posilní.“  (najmä z vlastnej skúsenosti)

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: lesna@centrum.sk
   
   

Od –do:                                                                               1.9.1984 – 1989

Pracovná pozícia:                                                              vychovávateľ v DM                                                           

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  SOU Nižná

 

Od – do                                                                                               1989 – 1995

Pracovná pozícia:                                                              vychovávateľ v DM

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  SPŠ Tvrdošín

 

Od – do:                                                                                              1.12.1995 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              učiteľ, triedny učiteľ

Pracovná oblasť:                                                                               všeobecnovzdelávacie predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Spojená škola Nižná

Od – do                                                                                               2019

Získaná kvalifikácia:                                                         II. Atestačná skúška

Zameranie:                                                                      Zvyšovanie pohybovej výkonnosti študentov strednej školy

Názov a adresa organizácie:                                          KU Ružomberok

 

Od – do                                                                                               2017 – 2017

Získaná kvalifikácia:                                                         aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         prípravné atestačné vzdelávanie pred druhou atestáciou

Názov a adresa organizácie:                                          KU Ružomberok

 

Od – do                                                                                               2014 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                         špecializačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         výchovný poradca

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Bratislava

 

Od – do                                                                                               28.5.2012

Získaná kvalifikácia:                                                         kurz

Zameranie:                                                                         Prvej pomoci

Názov a adresa organizácie:                                          SČK ÚS Orava, Dolný Kubín

Od – do                                                                                               2.5.2012

Získaná kvalifikácia:                                                         aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Bratislava

 

Od – do                                                                                               2007 – 2007

Získaná kvalifikácia:                                                         rozšírenie pedagogickej spôsobilosti

Zameranie:                                                                                         učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov – učiteľstvo telesnej výchovy

Názov a adresa organizácie:                                          Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

 

Od – do                                                                                               2006 – 2006

Získaná kvalifikácia:                                                         kurz

Zameranie:                                                                         Využitie informačných a komunikačných technológií v práci

                                                                                     učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                        Asociácia projektu INFOVEK, Bratislava

 

Od – do                                                                                               2001 – 2006

Získaná kvalifikácia:                                                         učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov                                                                  

Zameranie:                                                                         telesná výchova–etická výchova

Názov a adresa organizácie:                                          Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

 

Od – do                                                                               1985 – 1987 

Získaná kvalifikácia                                                         Doplnkové pedagogické štúdium

Zameranie:                                                                         vychovávateľ

Názov a adresa organizácie:                                          UMB,  Banská Bystrica

 

Od – do                                                                                               1980 – 1984

Získaná kvalifikácia:                                                         maturitné vysvedčenie                                     

Názov a adresa organizácie:                                          Gymnázium Martina Hattalu Trstená

Dátum:                                                                                 2014

Forma:                                                                                 cyklus školení

Zameranie:                                                                                         Rovesnícka mediácia

Názov a adresa organizácie:                                                          Mgr. Dušana Bieleszová, certifikovaný mediátor, Bratislava

           

Dátum:                                                                                 1991 – 1993

Forma:                                                                                 jazyková škola

Zameranie:                                                                         francúzsky jazyk

Názov a adresa organizácie:                                          Žilina, jazyková škola

 

Dátum:                                                                                 1985

Forma:                                                                                 školenie v rámci sústredenia

Zameranie:                                                                         pre začínajúcich vychovávateľov

Názov a adresa organizácie:                                          MC v Banskej Bystrici

 

Osobnostné aktivity:

2014 – trvá

Ambasador Rovesníckej mediácie na SŠ v Nižnej

 

Tajomník RŠ pri SŠ v Nižnej – trvá

 

Predseda predmetovej komisie TSV – trvá

 

2004 – trvá

Výchovný poradca

 

2004 – 2009

Koordinátor Žiackej školskej rady