Mgr. Kristína Puková

Učiteľka matematiky

Životné motto: Sú to činy, nie ich plody, čo je dôležité.
Snaž sa robiť to, čo považuješ za správne. Možno to nebude v tvojich silách, možno ti nebude stačiť čas, potom to však neprinesie ovocie.
To však neznamená, že by si mal prestať robiť správne veci. Možno sa nikdy nedozvieš, aký bol výsledok tvojho činu. Ale ak nebudeš robiť nič, potom nebudú ani výsledky.

Gándhí

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: pukova.k@gmail.com
telefón:  +421 43 37091 87
mobil: +421944 449 980

Odborná prax:

Od –do:                                                                               01.09.2010 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              učiteľka matematiky, koordinátor environmentálnej výchovy

Pracovná oblasť:                                                               učiteľ, triedy učiteľ

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Spojená škola, Nižná

Od –do:                                                                               01.09.2004 – 31.08.2010

Pracovná pozícia:                                                             učiteľka matematiky

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  ZŠ s MŠ Hladovka

Od –do:                                                                               25.5.2004 – 31.08.2004

Pracovná pozícia:                                                              učiteľka slovenského jazyka a matematiky

Názov a adresa zamestnávateľa:                                 ZŠ s MŠ Oravská Jasenica

Vzdelávanie a príprava:

Od – do                                                                                               2018 – 2019

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

 Zameranie:                                                                  Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet

Názov a adresa organizácie:                                          Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl

Od – do                                                                                               2015

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Newport Group,a.s.,Bratislava

Od – do                                                                                               2015

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná inovácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Aktivizujúce metódy vo výchove

Názov a adresa organizácie:                                          MPC, Bratislava

Od – do                                                                                               2015

Získaná kvalifikácia:                                                         lektor ďalšieho vzdelávania

Zameranie:                                                                         všeobecné lektorské kompetencie

Názov a adresa organizácie:                                          Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava

Od – do                                                                                               2015

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských 

                                                                                     vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných

                                                                                     škôl     

Názov a adresa organizácie:                                          Štátny inštitút odborného vzdelávania

Od – do                                                                                               2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec 

                                                                                     a ich aplikovanie do ŠVP – Uznávanie výsledkov

                                                                                     vzdelávania v Slovenskej republike

Názov a adresa organizácie:                                          Štátny inštitút odborného vzdelávania

Od – do                                                                                               2014

Získaná kvalifikácia:                                                         II. Atestačná skúška

Zameranie:                                                                      Vyučovanie orientované na budovanie schém

                                                                                     v matematike strednej školy

Názov a adresa organizácie:                                          KU Ružomberok

Od – do                                                                                               2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná inovácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Digitálne technológie vo vyučovaní matematiky

Názov a adresa organizácie:                                          UK Bratislava

Od – do                                                                                               2014

Získaná kvalifikácia:                                                        kreditná inovácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Tvorba didaktických testov v matematike

Názov a adresa organizácie:                                          UK Bratislava

Od – do                                                                                               2013

Získaná kvalifikácia:                                                         I. atestačná skúška

Zameranie:                                                                         Stredná škola a jej miesto v osobnostnom rozvoji žiaka

Názov a adresa organizácie:                                          KU Ružomberok

Od – do                                                                                               2013

Získaná kvalifikácia:                                                         Osvedčenie o získanej odbornej spôsobilosti

Zameranie:                                                                         Základné vzdelávanie pracovníkov s mládežou

Názov a adresa organizácie:                                          IUVENTA – slovenský inštitút mládeže

Od – do                                                                                               2011 – 2012

Získaná kvalifikácia:                                                         aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Banská Bystrica

Od – do                                                                                               2011

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných

                                                                                     zručností

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Bratislava

Od – do                                                                                               2011

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná inovácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Cabri Geometria – základný kurz

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Bratislava

Od – do                                                                                               2005

Získaná kvalifikácia:                                                         rozširujúce štúdium

Zameranie:                                                                         rozširujúce štúdium matematiky na stredných školách

Názov a adresa organizácie:                                          KU Ružomberok

Od – do                                                                                               1999 – 2004

Získaná kvalifikácia:                                                         vysokoškolské štúdium

Zameranie:                                                                         matematika – slovenský jazyk

Názov a adresa organizácie:                                          PF UMB Banská Bystrica

Školenia, semináre a stáže:

Dátum:                                                                                 február 2015

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         spôsobilosť na výkon funkcie predsedu školskej maturitnej 

                                                                                    komisie, predsedu predmetovej maturitnej komisie  a 

                                                                                    hodnotiteľa výsledkov externých častí skúšok alebo

                                                                                    testovania

Názov a adresa organizácie:                                          NÚCEM Bratislava

Dátum:                                                                                 marec 2015

Forma:                                                                                 konferencia Učíme pre život

Zameranie:                                                                         Nové trendy a pohľady na vzdelávanie

Názov a adresa organizácie:                                          Poprad

Dátum:                                                                                 september 2018

Forma:                                                                                 stáž

Zameranie:                                                                         Projekt o rozvíjaní podnikateľských zručností pre mládež

Názov a adresa organizácie:                                          Erazmus +, Talin Estónsko

Osobnostné aktivity:

Medzinárodná participácia na projekte eTwinnig – Matematika v umení, Zlatý rez

Participácia na medzinárodnom projekte Zackhaton v rámci európskych aktivít Erazmus+

Koordinátor projektu Zelená škola v školských rokoch 2017 – 2018

Školenia o Hejného metóde v matematike a ich aplikácia na vyučovaní