Mgr. Eva Laštíková

Učiteľka spoločenskovedných predmetov

Učím spoločenskovedné predmety ˗ SJL, OBN

Životné motto: „Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.“ (Albert Einstein)

   
Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: lastikova.email.com
mobil: 0915 320 153

Odborná prax:

Od –do:                                                                               01.09.2019 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              učiteľ

Pracovná oblasť:                                                               spoločenskovedné predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Spojená škola, Nižná

Od –do:                                                                               02.11. 2015  – 31. 07. 2019

Pracovná pozícia:                                                              učiteľ

Pracovná oblasť:                                                               spoločenskovedné predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                        ZŠ  s MŠ Dlhá nad Oravou

Od –do:                                                                               09.09.2014 – 02.11. 2014

Pracovná pozícia:                                                             učiteľ

Pracovná oblasť:                                                                               spoločenskovedné predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Spojená škola, Nižná

Od –do:                                                                               09.03.2009 – 31.07. 2011

Pracovná pozícia:                                                              učiteľ

Pracovná oblasť:                                                                               spoločenskovedné predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Spojená škola, Nižná

Od –do:                                                                               01.04.2002 – 22.09. 2002

Pracovná pozícia:                                                              učiteľ

Pracovná oblasť:                                                               spoločenskovedné predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  ZŠ s MŠ Oravská Polhora

Od –do:                                                                               04.09.2000 – 31.03. 2002

Pracovná pozícia:                                                              učiteľ

Pracovná oblasť:                                                               spoločenskovedné predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  ZŠ s MŠ Oravská Polhora

Vzdelávanie a príprava:

Od – do                                                                                               2019

Získaná kvalifikácia:                                                         aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Moderné prezentačné programy a ich využitie vo

                                                                                     vyučovacom procese

Názov a adresa organizácie:                                          Interaktívna škola Prešov

Od – do                                                                                               2019

Získaná kvalifikácia:                                                         aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce

                                                                                     učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Interaktívna škola Prešov

Od – do                                                                                               2018

Získaná kvalifikácia:                                                         I. atestácia

Zameranie:                                                                         Využitie pracovných listov na hodinách slovenského

                                                                                     jazyka a literatúry

Názov a adresa organizácie:                                          Katolícka univerzita Ružomberok

Od – do                                                                                               2017

Získaná kvalifikácia:                                                         aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Edukačná príprava na vykonanie prvej atestácie

Názov a adresa organizácie:                                          Katolícka univerzita Ružomberok

Od – do                                                                                               2016

Získaná kvalifikácia:                                                         aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Akadémia vzdelávania Žilina

Od – do                                                                                               2016

Získaná kvalifikácia:                                                         aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu

                                                                                    a syndrómu vyhorenia učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Akadémia vzdelávania Žilina

Od – do                                                                                               2016

Získaná kvalifikácia:                                                         aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií

                                                                                     v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Akadémia vzdelávania Žilina

Od – do                                                                                               2015

Získaná kvalifikácia:                                                         aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Vytvorenie vzorového školského vzdelávacieho programu

Názov a adresa organizácie:                                          ŠIOV Bratislava

Od – do                                                                                               2002 – 2007

Získaná kvalifikácia:                                                         magister – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

Zameranie:                                                                         SJL – NOS

Názov a adresa organizácie:                                          Katolícka univerzita Ružomberok

Od – do                                                                                               1994 – 1998

Získaná kvalifikácia:                                                         úplne stredné všeobecné vzdelanie

Zameranie:                                                                    programovanie                                       

Názov a adresa organizácie:                                          Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej

Školenia, semináre a stáže:

Dátum:                                                                                 22. 10. 2019

Forma:                                                                                 seminár a workshop

Zameranie:                                                                         Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a

                                                                                     hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

                                                                                     zo slovenského jazyka a literatúry

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Žilina

Dátum:                                                                                 2018

Forma:                                                                                 odborný seminár

Zameranie:                                                                         Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov v 

                                                                                     školskom prostredí

Názov a adresa organizácie:                                          MPC Žilina

Dátum:                                                                                 2018

Forma:                                                                                 workshop

Zameranie:                                                                         Trieda, ako miesto spolupráce a vzájomnej premeny

Názov a adresa organizácie:                                          OZ V.I.A.C. Trstená

Dátum:                                                                                 2018

Forma:                                                                                 workshop

Zameranie:                                                                         Ako učiť zážitkom a napĺňať štátny vzdelávací program

Názov a adresa organizácie:                                          OZ V.I.A.C. Trstená

Dátum:                                                                                 2017

Forma:                                                                                 konferencia

Zameranie:                                                                         Učíme pre život 2017

Názov a adresa organizácie:                                          Indícia  Bratislava