Mgr. Anna Schweinerová

   Učiteľka anglického jazyka

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: annaschweinerova@gmail.com
telefón:  +421 43 5381 405

Odborná prax:

Od –do:                                                                               01.09.2001 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              učiteľka

Pracovná oblasť:                                                            učiteľ anglického jazyka

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Spojená škola, Nižná

Od –do:                                                                              1996 – 1998

Pracovná pozícia:                                                              učiteľka

Pracovná oblasť:                                                               učiteľ anglického jazyka

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Gymnázium M. Hattalu Trstená

Od –do:                                                                               1994 – 1996

Pracovná pozícia:                                                              referent odbytu

Pracovná oblasť:                                                             zahraničný odbyt

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   ZTS LKT s.r.o Trstená

Od –do:                                                                             1989 – 1994

Pracovná pozícia:                                                             referent

Pracovná oblasť:                                                                               plánovanie výroby

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  ZTS Trstená

Od –do:                                                                               1984 – 1989

Pracovná pozícia:                                                              samostatný referent

Pracovná oblasť:                                                          kontrolná činnosť 

Názov a adresa zamestnávateľa                                 OBUV Žilina

Vzdelávanie a príprava:

Od – do                                                                                            2015

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Interaktívne technológie v edukačnom procese

Názov a adresa organizácie:                                          Newport Group,a.s.,Bratislava

Od – do                                                                                               2015

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Newport Group,a.s.,Bratislava

Od – do                                                                                               2012

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese

Názov a adresa organizácie:                                          MPC, Bratislava

Od – do                                                                                               2009

Získaná kvalifikácia:                                                        Magister

Zameranie:                                                                         Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov

Názov a adresa organizácie:                                          UMB Banská Bystrica

Od – do                                                                                               2008

Získaná kvalifikácia:                                                         Legislatíva a logistika maturitnej skúšky

Zameranie:                                                                         Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích    

                                                                                     Predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných

                                                                                     školách

Názov a adresa organizácie:                                          ŠPÚ Bratislava

0d – do                                                                         2006                                                                                           

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Využitie informačných a komunikačných technológií

                                                                                     V práci učiteľa   

Názov a adresa organizácie:                                          Asociácia projektu INFOVEK – API

                                                                                     mc.edu, s.r.o

Od – do                                                                                               1993 – 1995

Získaná kvalifikácia:                                                         Štátna jazyková skúška

Zameranie:                                                                         Anglický jazyk

Názov a adresa organizácie:                                          Štátna jazyková škola Žilina

Od – do                                                                        1980 – 1984

Získaná kvalifikácia:                                                     ÚS

Názov a adresa organizácie:                                        GMH Trstená

Školenia, semináre a stáže:

Dátum:   2016                                                                  

Forma:   školenie                                                              

Zameranie: odborná angličtina                                                                    

Názov a adresa organizácie: Centre for Modern Education (SK), s. r. o, Bratislava

Liptovský Hrádok                              

Osobnostné aktivity:

2012

Koordinátor projektu

Sliezske stretnutie mládeže krajín V4

„Together we can do more“

 Zabrze, Poľsko

2013

Koordinátor projektu

Sliezske stretnutie mládeže krajín V4

„Together we can do more“

Zabrze, Poľsko

2014

Koordinátor projektu

Sliezske stretnutie mládeže krajín V4

„Together we can do more“

Zabrze, Poľsko

2015 – 2016

Vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov

2015

Autor digitálnych objektov

Národný projekt: Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety

Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava

2015

Odborný poradca vo vzdelávaní v rámci národného projektu

Osvedčená pedagogická skúsenosť

Skúsenosti s rozvíjaním čitateľskej gramotnosti v anglickom jazyku v podmienkach strednej školy

Lektorská a publikačná činnosť:

Lektor anglického jazyka

2005 – 2007

Moderné digitálne technológie využiteľné na regionálnom trhu práce – OP Ľudské zdroje

Poskytovateľ: EÚ

Publikačná činnosť:

Skúsenosti s rozvíjaním čitateľskej gramotnosti v anglickom jazyku v podmienkach strednej školy: Osvedčená pedagogická skúsenosť

Názov časopisu: Pedagogické rozhľady č.3/2015

Vydavateľ: MPC Bratislava