Ing. Vladimíra Kozáčiková

   zástupkyňa riaditeľa školy pre SOŠ T

 učiteľ odborných ekonomických predmetov a informatiky

   Motto:  „Život nie je o porovnávaní a súťažení, každý je na inej ceste a každý je jedinečný.“                                 

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: vladimira.kozacikova@ssnizna.sk
telefón:  +421 435505727
mobil:  +421 903493803
web:

Odborná prax:

Od – do:                                                          01. 09. 2010 – trvá

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie:        zástupkyňa riaditeľa školy

                                                                        učiteľ odborných ekonomických predmetov a informatiky

Hlavné činnosti a zodpovednosť:                    vedenie, riadenie, hodnotenie  a odmeňovanie zamestnancov

                                                                        pedagogicko-organizačné zabezpečenie vých.vzd.procesu

                                                                        spracovanie výkazov

                                                                        kontrolná a hospitačná činnosť

                                                                        tvorba a aktualizácia ŠkVP, rozvrhu hodín

Názov a adresa zamestnávateľa:                   Spojená škola, Nižná

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva:      školstvo

Od – do:                                                          01. 09. 2003 – 01. 09. 2010

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie:        učiteľ odborných ekonomických predmetov

Hlavné činnosti a zodpovednosť:                   

Názov a adresa zamestnávateľa:                    Spojená škola, Nižná

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva:       školstvo

Od – do:                                                          10. 04. 1997 – 27. 04. 1999

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie:        matrikára

Hlavné činnosti a zodpovednosť:                   

Názov a adresa zamestnávateľa:                    Okresný  úrad Tvrdošín

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva:       štátna správa

Od – do:                                                          15. 07. 1992 – 22. 08. 1994

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie:        odborný referent

Hlavné činnosti a zodpovednosť:                   

Názov a adresa zamestnávateľa:                    Obvodný úrad Tvrdošín

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva:       štátna správa

Vzdelávanie a príprava:

Od – do:                                                                                      2016-2017

Názov získanej kvalifikácie:                                                        výučný list

Hlavné predmety / profesijné zručnosti:                                      elektromechanik – silnoprúdová technika

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu:   SŠ Nižná

Od – do:                                                                                      2014-2015

Názov získanej kvalifikácie:                                                        lektor ďalšieho vzdelávania

Hlavné predmety / profesijné zručnosti:                                      čiastočná kvalifikácia

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu:   Národný ústav celoživotného vzdelávania

Od – do:                                                                                      2011-2012

Názov získanej kvalifikácie:                                                        funkčné vzdelávanie

Hlavné predmety / profesijné zručnosti:                                      školský manažment

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu:   KU – PF Ružomberok

Od – do:                                                                                      2009-2011

Názov získanej kvalifikácie:                                                        vyučovanie všeobecno-vzd. predmetu informatika

Hlavné predmety / profesijné zručnosti:                                      kvalifikačné vzdelávanie pedag.zamestnancov

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu:   Žilinská univerzita v Žiline

Od – do:                                                                                      2003-2005

Názov získanej kvalifikácie:                                                        pedagogická spôsobilosť na vyučovanie OEP

Hlavné predmety / profesijné zručnosti:                                      doplnkové pedagogické štúdium

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu:   UMB – PF v spolupr. s EF Banská Bystrica

Od – do:                                                                                      1999-2003

Názov získanej kvalifikácie:                                                         inžinier

Hlavné predmety / profesijné zručnosti:                                      financie, bankovníctvo, investovanie

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu:   EU – NHF Bratislava

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:   ISCED 5

Od – do:                                                                                      1989-1992

Názov získanej kvalifikácie:                                                         obchodná akadémia

Hlavné predmety / profesijné zručnosti:                                      ekonomické predmety

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu:   OA Dolný Kubín

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:   ISCED 3

Školenia, semináre a stáže:

Na sociálne zručnosti:

Andragogické, didaktické, sociálne, osobnostné a reflexívne kompetencie – absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu – Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava

Riadenie interpersonálnych konfliktov – aktualizačné vzdelávanie – Newport Group, a.s. Bratislava

Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese – MPC Žilina

Na organizačné a manažérske zručnosti:

Manažérska akadémia I – apríl 2018 – rozvoj manažérov a zamestnancov formou otvorených kurzov, firemných seminárov a workshopov, osobného a kariérneho koučingu – Cadet Go Slovakia, s.r.o., Bratislava,

Riadenie ľudí a vodcovstvo – školenie Európska vzdelávacia agentúra Meridián Čachtice, Trenčín

Tímová práca –    projektovanie v etwinningu, NSS Slovakia, ŽU v Žiline

  • člen expertnej skupiny ŠIOV Bratislava pre tvorbu ŠVP

Prax vo vedení kolektívu, org. pracovných stretnutí –  8 rokov – funkčné vzdelávanie KU PF Ružomberok

Skúsenosti s koordináciou maturitných skúšok a projektov

Praktický tréning v oblasti triedneho manažmentu – PF Trnavská univerzita v Trnave

Na počítačové zručnosti:

Dobrá znalosť nástrojov Microsoft Office

Interaktívne technológie v edukačnom procese – vzdelávací kurz– EDU CER, s.r.o. Bratislava

Interaktívne technológie v edukačnom procese – aktualizačné vzdelávanie –  Newport Group, a.s. Bratislava

Využitie informačných a komunik. technológií v práci učiteľa – kurz – Asociácia projektu INFOVEK API Bratislava

Na ďalšie zručnosti: 

Pedagogické a didaktické zručnosti – DPŠ – UMB PF v spolupráci s EF Banská Bystrica

Podnikateľské zručnosti – seminár – Združenie podnikateľov Slovenska Bratislava

Osobnostné aktivity:

2013-2015

projekt ESF Nové trendy odbornej prípravy

pozícia manažér publicity

2014

projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania

pozícia vedúci projektu

2014-2015

projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

pozícia vedúci projektu

2013, 2016

projekty grafických systémov v odbornom vzdelávaní

pozícia vedúci projektu

2018- 2020

projekt IT Akadémia

pozícia Expert 1.D

2018

projekt Zdravie na tanieri

pozícia manažér publicity

Členstvo a funkcie v odborných inštitúciách, alebo zväzoch: 

Člen expertnej skupiny ŠIOV Bratislava pre tvorbu ŠVP – učebný odbor 6475 H a študijný odbor 6476 L