Ing. Marta Nákačková

Učiteľ odborných predmetov

Učím odborné predmety: Riadenie  CNC strojov, technológia, technické kreslenie

 

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: mnakackova@gmail.com
Telefón: +421 43 37091 29
Mobil: +421903027383 

Od –do:                                                                               25. 08. 2004 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              učiteľ

Pracovná oblasť:                                                                               odborné strojárske predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Spojená škola, Nižná

 

Od –do:                                                                               01. 09. 2004

Pracovná pozícia:                                                              učiteľ

Pracovná oblasť:                                                                               odborné strojárske predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Stredné odborné učilište, Nižná

 

Od –do:                                                                               07. 06. 2004 – 31. 12. 2004

Pracovná pozícia:                                                              sociálny poradca

Pracovná oblasť:                                                                               sociálna prevencia, sociálnoprávna ochrana

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  ZDS Orava, Nižná

 

 

Od –do:                                                                               01.07.1995 – 31.12. 1999

Pracovná pozícia:                                                              technický pracovník

Pracovná oblasť:                                                                               technologická príprava výroby

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  KOVOPLAST, Nižná

 

Od –do:                                                                               01.08.1984 – 31.08.1992

Pracovná pozícia:                                                              vývojový pracovník

Pracovná oblasť:                                                                               vývojová technológia – robotizácia a automatizácia VP

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Tesla Orava, Nižná

 

Od – do:                                                                        01. 08. 1979 – 31.8.1980

Pracovná pozícia:                                                         konštruktér

Pracovná oblasť:                                                                         Konštrukcia – odbor náradia

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Tesla Orava, Nižná

Od – do                                                                                               2015– 2015

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Interaktívne technológie v edukačnom procese

Názov a adresa organizácie:                                          Newport Group, a.s., Bratislava

 

 

Od – do                                                                                               2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v

                                                                                     práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Akadémia vzdelávania, Žilina

 

Od – do                                                                                               2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Riadenie interpersonálnych vzťahov v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Akadémia vzdelávania, Žilina

 

Od – do                                                                                               2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a

                                                                                     syndrómu vyhorenia učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Akadémia vzdelávania, Žilina

 

Od – do                                                                                               2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná inovácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Inovatívne metódy v práci s deťmi so ŠVVP 

Názov a adresa organizácie:                                          Informačné centrum mladých ORAVA, Tvrdošín

 

Od – do                                                                                               2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Využívanie informačno-komunikačných technológií

                                                                                     vo vyučovaní

Názov a adresa organizácie:                                          MPC, Bratislava

 

 

Od – do                                                                                               2012 – 2012

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese

Názov a adresa organizácie:                                          MPC, Bratislava

 

Od – do                                                                                               2012 – 2012

Získaná kvalifikácia:                                                        aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Individuálne rozvojové plány

Názov a adresa organizácie:                                          Rada pre poradenstvo v soc. práci, Bratislava

 

Od – do                                                                                               2007 – 2008

Získaná kvalifikácia:                                                         Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie OTP

Zameranie:                                                                         Doplnkové pedagogické štúdium

Názov a adresa organizácie:                                          KU, Ružomberok

 

Od – do                                                                                               2001 – 2002

Získaná kvalifikácia:                                                        aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Systematické vzdelávanie pre neštátne subjekty

                                                                                     poskytujúce soc. služby zamerané na ich kvalitu                         

Názov a adresa organizácie:                                          Rada pre poradenstvo v soc. práci, Bratislava

 

Od – do                                                                                               1986 – 1988

Získaná kvalifikácia:                                                         anglický jazyk

Zameranie:                                                                         Strojárska technológia

Názov a adresa organizácie:                                          Jazyková škola, Žilina

 

Od – do                                                                                               1980 – 1984

Získaná kvalifikácia:                                                         inžinier

Zameranie:                                                                         Strojárska technológia

Názov a adresa organizácie:                                          VŠDS, Žilina

 

Od – do                                                                                               1975 – 1979

Získaná kvalifikácia:                                                         USO

Zameranie:                                                                         23-81-6  Strojárstvo

Názov a adresa organizácie:                                          SPŠS, Ružomberok

Dátum:                                                                                 august , september- 2012

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Individuálne rozvojové plány

Názov a adresa organizácie:                                          Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava

 

Dátum:                                                                                 august , 2009

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Tvorba školského vzdelávacieho programu

Názov a adresa organizácie:                                          Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava

 

Dátum:                                                                                 november , 2007

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Projektovanie v etwinningu pre začiatočníkov

Názov a adresa organizácie:                                          NSS Slovakia, Žilinská univerzita v Žiline

 

Dátum:                                                                                 máj, jún – 2006

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Využitie informačných a komunikačných technológií v práci

                                                                                     učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Asociácia projektu INFOVEK – API, Bratislava

 

Dátum:                                                                                 marec 2004

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Vypracovanie projektov financovaných zo štrukturálnych               

                                                                                     fondov                

Názov a adresa organizácie:                                          SAIA, Banská Bystrica

 

Dátum:                                                                                 október 2002

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         písanie projektov pre MVO

Názov a adresa organizácie:                                          SAIA, Žilina

 

Dátum:                                                                                 02.05. 2000 – 30. 06. 2003

Forma:                                                                                 odborná prax

Zameranie:                                                                         Manažment chránených dielní, sociálne poradenstvo,     

                                                                                     práca s ohrozenou skupinou obyvateľstva a zdravotne

                                                                                     postihnutých

Názov a adresa organizácie:                                       TYR CENTRUM, Nižná 

 

Dátum:                                                                                 1986 -1988

Forma:                                                                                 diaľkové štúdium

Zameranie:                                                                         anglický jazyk

Názov a adresa organizácie:                                          Jazyková škola, Žilina

 

Dátum:                                                                                 december 1984

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Kurz programovania, obsluhy a údržby AM 1 T

Názov a adresa organizácie:                                          VUKOV, Prešov

 

Osobnostné aktivity:

 

2000 -2019

Predseda  ZDS Orava

 

 2004 – 2019

sociálny poradca – dobrovoľnícka činnosť

 

Projektový manažér v projektoch:

2001 – 2002

Nie sme s Planéty DS

Poskytovateľ: Nadácia hodina deťom

 

2003 – 2004

Ohýbaj sa môj jazýček

Poskytovateľ: MZ SR

 

2004 – 2005

Poď sa hrať

Poskytovateľ: Nadácia hodina deťom

 

2004– 2019

Vykonávanie sociálnej prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany a poskytovanie sociálneho poradenstva

Poskytovateľ: MPSVaR SR

 

2006 – 2007

Chcem byť vytrvalý

Poskytovateľ: Nadácia SOCIA

 

2007 – 2008

Požičovňa rehabilitačných pomôcok

Poskytovateľ: Nadácia PPS