Ing. Ján Daubner

Učiteľ odborný predmetov – silnoprúdová elektrotechnika /Energetika/

Učím odborné predmety: Využitie elektrickej energie, Rozvod elektrickej energie, Elektrické stroje a prístroje, Elektrotechnológia, Elektroenergetické procesy, Elektrotechnická spôsobilosť a Základy elektrotechniky a venujem sa ako zodpovedný zástupca školeniam a skúškam Odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhl. č.508/2009 Z.z.

Životné motto: podľa uváženia

 
Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: ssnizna.daubner@gmail.com
telefón:  +421 43 37091 79
mobil: +421 944 505 132

Odborná prax:

Od –do:                                                                               25.08.2010 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              učiteľ

Pracovná oblasť:                                                               odborné elektrotechnické predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Spojená škola, Nižná

Od –do:                                                                               2001 –2010

Pracovná pozícia:                                                             špecialista pre MaR a elektro

Pracovná oblasť:                                                               elektrotechnika

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Aquachémia Žilina

Od –do:                                                                               1998 – 2001

Pracovná pozícia:                                                              projektový dozor pri výstavbe JETE

Pracovná oblasť:                                                               Atómová elektráreň Temelín

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  EIM Levice

Od –do:                                                                               1994 – 1998

Pracovná pozícia:                                                             Energetik

Pracovná oblasť:                                                                               elektrotechnika

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  ZŤS Strojárne Námestovo

atď….

Vzdelávanie a príprava:

Od – do                                                                                               2014 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                         lektor ďalšieho vzdelávania

Zameranie:                                                                         všeobecné lektorské kompetencie

Názov a adresa organizácie:                                          Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava

Od – do                                                                                               2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                                         Využívanie IKT

Názov a adresa organizácie:                                          MPC, Žilina

Od – do                                                                                               2012 – 2012

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                                         Využívanie školského informačného systému vo vyučovacom procese

Názov a adresa organizácie:                                          MPC, Žilina

Od – do                                                                                               2012 – 2012

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese

Názov a adresa organizácie:                                          MPC, Bratislava

Od – do                                                                                               2008 – 2008

Získaná kvalifikácia:                                                         odborná spôsobilosť v tepelnej energetike

Zameranie:                                                                         §4 odst. 4 zákona 657/2004 Z.z.

Názov a adresa organizácie:                                          Ministerstvo hospodárstva SR

Od – do                                                                                               2002 – 2002

Získaná kvalifikácia:                                                                         odborná spôsobilosť na podnikanie v odvetí: elektroenergetika

Zameranie:                                                                         na výrobu elektriny

Názov a adresa organizácie:                                          URSO – MH SR

Od – do                                                                                               2002 – 2002

Získaná kvalifikácia:                                                                         odborná spôsobilosť na podnikanie v odvetí: elektroenergetika

Zameranie:                                                                         na rozvod elektriny, ktorej ročné dodávky nepresahujú

1 TWh

Názov a adresa organizácie:                                          URSO – MH SR

Od – do                                                                                               2002 – 2002

Získaná kvalifikácia:                                                                         odborná spôsobilosť na podnikanie v odvetí: zásobovanie teplom

Zameranie:                                                                         výroba a rozvod tepla

Názov a adresa organizácie:                                          URSO – MH SR

Od – do                                                                                               2002 – 2002

Získaná kvalifikácia:                                                         §24 vyhl. č. 74/1996 Z.z.

Zameranie:                                                                         Elektrotechnik špecialista – /revízny technik elektro

Názov a adresa organizácie:                                          Inšpektorát práce Žilina

Od – do                                                                                               1997 – 1997

Získaná kvalifikácia:                                                         §23 vyhl. č. 74/1996 Z.z.

Zameranie:                                                                                         Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

Názov a adresa organizácie:                                          RPIC s.r.o. Dolný Kubín

Od – do                                                                                               2011 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                         Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie OTP

Zameranie:                                                                         Doplnkové pedagogické štúdium

Názov a adresa organizácie:                                          Žilinská univerzita, Žilina

Od – do                                                                                               1976 – 1981

Získaná kvalifikácia:                                                         inžinier

Odbor:                                                                                 Silnoprúdová elektrotechnika

Zameranie:                                                                         Výroba, rozvod a využitie elektrickej energie

Názov a adresa organizácie:                                          Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava

Od – do                                                                                               1972 – 1976

Získaná kvalifikácia:                                                         USO

Odbor:                                                                                 Silnoprúdová elektrotechnika

Zameranie:                                                                         Elektroenergetika

Názov a adresa organizácie:                                          SPŠe, Handlová

Školenia, semináre a stáže:

Dátum:                                                                                 2 x do roka /každý rok/

Forma:                                                                                 odborné prednášky

Zameranie:                                                                         Konferencia elektrotechnikov Slovenska

Názov a adresa organizácie:                                          SEZ – KES Bratislava

Dátum:                                                                                 február /každý rok/

Forma:                                                                                 seminár

Zameranie:                                                                                         Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach

Názov a adresa organizácie:                                          ŠPE akadémie ozbrojených síl Liptovský Mikuláš

Dátum:                                                                                 február 2011

Forma:                                                                                 stáž

Zameranie:                                                                         Manažérske metódy pre riadenie rôznych typov

                                                                                              celoživotného vzdelávania

Názov a adresa organizácie:                                          SOUE, Plzeň

Osobnostné aktivity:

Manažér odborných seminárov:

Od 2003 – trvá

Školenie a skúšky vyhl. č. 508/2009 – Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

Poskytovateľ: Spojená škola Nižná

Lektorská a publikačná činnosť:

Lektorská činnosť:

Od 2003 – trvá

Školenia žiakov IV.B /Energetika/

Poskytovateľ: rôzne elektrotechnické firmy

Publikačná činnosť:

Alternatívne zdroje energie

Učebné texty pre 3. a 4. ročník

Knižná publikácia, EU sociálny fond – operačný program vzdelávanie, 2015

Využitie elektrickej energie

Metodická príručka pre učiteľov 3. a 4. ročníka

Knižná publikácia, EU sociálny fond – operačný program vzdelávanie, 2015

Členstvo a funkcie v odborných inštitúciách,  alebo zväzoch: 

Člen Slovenského elektrotechnického zväzu – komory elektrotechnikov Slovenska, predseda pripravujúcej sa odbočky Orava – Nižná