Ing. Eva Pikulíková

Učiteľka

Životné motto: „Nie to, čo mám, ale to, čo viem, je mojím bohatstvom.“

 
Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: pikulikova@gmail.com
telefón:  +421 43 37091 76
mobil: +421 904 945 227 

Odborná prax:

Od –do:                                                                               01.04.2000 – trvá

Pracovná pozícia:                                                             učiteľka odborných predmetov

Pracovná oblasť:                                                                               odborné ekonomické a strojárske predmety

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Spojená škola, Nižná

Od –do:                                                                               01.06.1997 – 30.03.2000

Pracovná pozícia:                                                              vedúca oddelenia hmotnej stimulácie                                                                                       

                                                                                     organizácia riadenia, personalistika, ekonomika podniku

Pracovná oblasť:                                                                               organizačná a kontrolná činnosť v oblasti odmeňovania  

                                                                                     zamestnancov – práce a mzdy – v rámci holdingu             

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  OTF HOLDING, a.s., Nižná

Od –do:                                                                               01.05.1986 – 01.06.1997

Pracovná pozícia:                                                              samostatný odborný technický pracovník techniky riadenia

Pracovná oblasť:                                                               tvorba vnútropodnikových noriem, spracovanie interných

                                                                                     a externých písomností, komunikačné a korešpondenčné                 

                                                                                     zručnosti, spracovanie rôznych písomných materiálov,

                                                                                     podniková agenda

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  OTF, š. p., Nižná

Od –do:                                                                               01.08.1983 – 31.04.1986

Pracovná pozícia:                                                              odborný technický pracovník

Pracovná oblasť:                                                               organizácia práce, rozvoj systémov riadenia

                                                                                     v elektrotechnickom priemysle, spracovanie písomnej

                                                                                     a korešpondenčnej agendy podniku

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  Tesla Orava, k. p., Nižná

Vzdelávanie a príprava:

Od – do                                                                                               2018 (25 VH)

Získaná kvalifikácia:                                                         21.04.2018 ukončené kreditné aktualizačné vzdelávanie a

Zameranie:                                                                         Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP

Názov a adresa organizácie:                                          Škola plus, s.r.o., Prešov; Akadémia vzdelávania, DK

Od – do                                                                                               2015 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Interaktívne technológie v edukačnom procese

Názov a adresa organizácie:                                          Newport Group,a.s.,Bratislava

Od – do                                                                                               2016

Získaná kvalifikácia:                                                         kontinuálne inovačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Spotrebiteľská výchova: Vychovávame aktívnych

                                                                                     a uvedomelých spotrebiteľov

Názov a adresa organizácie:                                          RP, MPC,Bratislava

Od – do                                                                                               2015

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná inovácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Aktivizujúce metódy vo výchove

Názov a adresa organizácie:                                          MPC, Bratislava

Od – do                                                                                               2014

Získaná kvalifikácia:                                                         kontinuálne inovačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Využívanie informačno-komunikačných technológií

                                                                                     vo vyučovaní

Názov a adresa organizácie:                                          DP MPC, Žilina

Od – do                                                                                               2013 (50 VH)

Získaná kvalifikácia:                                                         29.09.2013  ukončené kreditné kontinuálne aktualizačné

                                                                                     vzdelávanie                                                                                       

Zameranie:                                                                   Vytváranie pozitívnej klímy v školách  a školských

                                                                                     zariadeniach formou sociálneho dialógu

                                                                                     Vyjednávanie ako účinný nástroj riešenia sporu

                                                                                     na pracovisku

Názov a adresa organizácie:                                          OZ PŠaV na Slovensku, Bratislava

Od – do                                                                                               2013  (110 VH)

Získaná kvalifikácia:                                                         11.06.2013 ukončené kreditné kontinuálne inovačné

                                                                                     vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Viac ako peniaze – Finančná zodpovednosť a prijímanie 

                                                                                      rozhodnutí

Názov a adresa organizácie:                                          JASR, n.o.,  Bratislava

Od – do                                                                                               2010 – 2012

Získaná kvalifikácia:                                                         rozširujúce pedagogické štúdium – kontinuálne

                                                                                     vzdelávanie

Zameranie:                                                                         pedagogická spôsobilosť na vyučovanie techniky

                                                                                     administratívy a korešpondencie na stredných školách

Názov a adresa organizácie:                                          Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity  

                                                                                     v Bratislave – katedra pedagogiky

Od – do                                                                                               2001– 2003

Získaná kvalifikácia:                                                         pedagogická spôsobilosť na vyučovanie OTP

                                                                                     učiteľka odborných ekonomických a strojárskych

                                                                                     predmetov

                                                                                     – ekonomika, marketing, účtovníctvo, právna náuka,         

                                                                                     technika administratívy, obchodná korešpondencia;

                                                                                     – strojníctvo, strojárska technológia, materiály a strojárska

                                                                                     výroba, technické kreslenie

Zameranie:                                                                         doplňujúce pedagogické štúdium

Názov a adresa organizácie:                                          Žilinská univerzita

Od – do                                                                                               1979 – 1983

Získaná kvalifikácia:                                                         inžinierka

Zameranie:                                                                         Strojnícka fakulta – odbor Systémové inžinierstvo

                                                                                     strojárske a spolusúvisiace ekonomické predmety-

                                                                                     plánovanie, organizácia a riadenie, metódy výskumu,

                                                                                     riadenie kvality, ergonómia, bezpečnosť práce, typológie

                                                                                     odvetví NH, environmentalistika a odpadové hospodárstvo

Názov a adresa organizácie:                                          Vysoká škola technická v Košiciach

Od – do                                                                                               1975 – 1979

Získaná kvalifikácia:                                                         USV

Zameranie:                                                                         gymnázium – prírodovedná vetva

Názov a adresa organizácie:                                       Gymnázium, Vranov nad Topľou

Školenia, semináre a stáže:

Dátum:                                                                                 máj 2019

Forma:                                                                                 pracovný seminár

Zameranie:                                                                         Zlepšime vyučovanie ekonómie

Názov a adresa organizácie:                                       EXPOLEDU-Pedagogika s.r.o., Bratislava

                                                                                     INESS-  EKONÓMIA

Dátum:                                                                                 február 2019

Forma:                                                                                 školenie  

Zameranie:                                                                         Učíme (sa) dane

Názov a adresa organizácie:                                       Finančné riaditeľstvo SR, Akadémia finančnej správy,

                                                                                    oddelenie vzdelávania verejnosti, Daňový úrad Košice

Dátum:                                                                                 február 2016

Forma:                                                                                 školenie  

Zameranie:                                                                         Finančná zodpovednosť a spotrebiteľské správanie

Názov a adresa organizácie:                                       NBS; MH SR Bratislava; VÚC, Žilina

Dátum:                                                                                 september 2015

Forma:                                                                                 školenie  

Zameranie:                                                                         Rodová rovnosť a formy diskriminácie na pracovisku  Názov a adresa organizácie:                                       OZ PŠaV na Slovensku; Akadémia vzdelávania

Dátum:                                                                                 jún 2013

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Interpersonálne vzťahy na pracovisku a riešenie konfliktov

Názov a adresa organizácie:                                       OZ PŠaV na Slovensku; Akadémia vzdelávania

Dátum:                                                                                  marec 2013

Forma:                                                                                 seminár

Zameranie:                                                                         Podnikanie v podmienkach trhovej ekonomiky

Názov a adresa organizácie:                                        JASR, Banská Bystrica

Dátum:                                                                                 október 2012

Forma:                                                                                 medzinárodný seminár

Zameranie:                                                                         Viac ako peniaze

                                                                                     inovačné metódy vzdelávania v ekonomických

                                                                                     predmetoch, ekonomické hry vo vyučovaní

Názov a adresa organizácie:                                       JASR, Bratislava

Dátum:                                                                                 marec 2012

Forma:                                                                                 pracovný seminár

Zameranie:                                                                         inovačné metódy vzdelávania v ekonomických

                                                                                     predmetoch, ekonomické hry vo vyučovaní

Názov a adresa organizácie:                                       JASR, Bratislava; MPC Košice

Dátum:                                                                                 február 2010

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Spôsobilosť na výkon funkcie predsedu školskej a PMK

                                                                                     a hodnotiteľa výsledkov testovania

Názov a adresa organizácie:                                       NÚCEM, Bratislava; MPC Žilina

Dátum:                                                                                 február 2009

Forma:                                                                                 vzdelávací seminár

Zameranie:                                                                         tréning oprávňujúci vyučovať program „Banky v akcii“

Názov a adresa organizácie:                                          JASR – Mládež pre budúcnosť, Banská Bystrica

Dátum:                                                                                 jún 2008

Forma:                                                                                 Bestätigung  

Zameranie:                                                                         Marketing und Controling in der Ubungsfirma

Názov a adresa organizácie:                                          Pädagogische Hochschule fur Niederosterreich

Dátum:                                                                                 október 2006

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Využitie IKT v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                          Asociácia projektu INFOVEK – API,

                                                                                     MC-edu, s.r.o., Bratislava

Dátum:                                                                                 január 2006

Forma:                                                                                 seminár  

Zameranie:                                                                         kvalita v CF, nový metodický vývoj v CF,

                                                                                     osobnosť učiteľa v CF

Názov a adresa organizácie:                                          ŠIOV-SCCF, Bratislava

Dátum:                                                                                 jún 2005

Forma:                                                                                 seminár pre začínajúcich cvičných firiem

Zameranie:                                                                         založenie CF –  predmet činnosti, personálne obsadenie, 

                                                                                     a činnosť CF

Názov a adresa organizácie:                                          ŠIOV-SCCF, Bratislava

Dátum:                                                                                 november 2004

Forma:                                                                                 seminár

Zameranie:                                                                         obchodné písomnosti a vyučovanie hospodárskej                        

                                                                                     korešpondencie; tvorba a náležitosti STN o písaní 

                                                                                     písomností a poštové súvislosti

Názov a adresa organizácie:                                       MC, Žilina a Slovenský stenografický ústav, Bratislava

Dátum:                                                                                 október 2002

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Spolupráca rodiny a školy

Názov a adresa organizácie:                                          Ministerstvo školstva SR- Európska asociácia rodičov

                                                                                     Slovenská rada rodičovských združení

Dátum:                                                                                 február 2001

Forma:                                                                                 seminár ASP-školenie na prácu so softvérovým produktom

Zameranie:                                                                         účtovanie v programe, účtovné softwéry a práca s nimi

Názov a adresa organizácie:                                          Metodické pedagogické centrum, Banská Bystrica

                                                                                     SOFTIP, a.s., Banská Bystrica

Dátum:                                                                                 október 1999

Forma:                                                                                 kurz

Zameranie:                                                                         Systém riadenia kvality QSRK

                                                                                     dokumentácia voči požiadavkám noriem

                                                                                     EN ISO radu 9000; výklad normy EN ISO 9001;

                                                                                     prehľad noriem EN ISO radu 9000, 10011,45000

Názov a adresa organizácie:                                          ITQ – Inštitút teórie kvality, Žilina

Dátum:                                                                                 marec – apríl 1992

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         moderné metódy reorganizácie podnikových štruktúr,

                                                                                     teórie riadenia v trhovej ekonomike

Názov a adresa organizácie:                                          Metodické centrum  Bratislava

Dátum:                                                                                 január 1987

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         tvorba vnútropodnikových noriem

Názov a adresa organizácie:                                          Centrum VHJ v  elektropriemysle Bratislava

Dátum:                                                                                 január 1984

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         metódy organizácie a riadenia priemyselných podnikov

Názov a adresa organizácie:                                          Ministerstvo hospodárstva ČSSR– odbor priemyslu, Praha

Osobnostné aktivity:

predsedníčka PMK – SOŠ Istebné

predsedníčka PMK – SOŠ podnikania a služieb, Námestovo

každoročné stretnutia krajských predsedov ZO OZ spojené so školením zameraných na rôzne oblasti v rámci školstva a jeho zamestnancov –  aktualizácia Zákonníka práce; pripomienkovanie právnych noriem v oblasti školstva a personalistiky, finančná situácia v jednotlivých oblastiach školských činností a aktivít; riešenie vzťahov na pracovisku; kolektívne vyjednávanie a sociálny zmier;  novelizácia predpisov  BOZPP, CO, PO;

aktivizujúce prvky vo vyučovaní a ich využitie v školstve; vývoj populácie v jednotlivých krajoch Slovenska; perspektíva vyučovania a pôsobenia pedagogických zamestnancov; diskriminácia a prejavy rodovej a inej nerovnosti; šikana naškolách; oblasť odmeňovania pedagogických, nepedagogických odborných a ostatných zamestnancov v rôznych typoch škôl a pod.

Členstvo a funkcie v odborných inštitúciách,  alebo zväzoch: 

2012 – 2016 – predsedníčka ŠR pri ZUŠ, Tvrdošín

2006 – trvá – predsedníčka ZO OZ PVaŠ pri SŠ, Nižná

2004 – 2009 – členka VV SR RZ (Slovenská rada rodičovských združení)

2003 – podpredsedníčka RR pri ZUŠ, Tvrdošín

2002 – 2016 – predsedníčka PK ekonomických a spolusúvisiacih odborných predmetov