Bc. Jozef Tomkuliak

Hlavný majster odbornej výchovy

Venujem sa manažérskej práci ako hlavný majster OV  a  učím odbornú výchovu

Životné motto:  Byť sám sebou vo svete, ktorý sa neustále snaží urobiť z vás niekoho iného,

                             je najväčší úspech            

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: jozef.tomkuliak@ssnizna.sk
telefón:  +421 43 37091 51
mobil: +421902366577  – dobrovoľný
web:  

Odborná prax:

Od –do:                                                                                01.09.2008 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              hlavný majster odbornej výchovy

Pracovná oblasť:                                                                manažment školy

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola, Nižná

Od – do                                                                                1.9.2016 – 28.2.2017

Pracovná pozícia:                                                              hlavný majster OV + poverený vykonávať  funkciu

                                                                                              „vedúci Školského internátu“

Pracovná oblasť:                                                                manažment školy

Názov a adresa zamestnávateľa.                                   Spojená škola, Nižná

Od –do:                                                                                30.6.1979  – 31.8..2008

Pracovná pozícia:                                                              majster odbornej výchovy

Pracovná oblasť:                                                                školstvo

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Stredné odborné učilište, Nižná

Od –do:                                                                                01.10.1978 – 30.6.1979

Pracovná pozícia:                                                              majster odbornej výchovy – praktikant

Pracovná oblasť:                                                                školstvo

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Stredné odborné učilište, Nižná

Od –do:                                                                                01.10.1976  – 30.9.1978

Pracovná pozícia:                                                              základná vojenská služba

Pracovná oblasť:                                                                Ministerstvo obrany ČSSR

Od –do:                                                                                01.07.1976  – 30.09.1976

Pracovná pozícia:                                                              mechanik elektronických zariadení

Pracovná oblasť:                                                                technológ

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   TESLA ORAVA, Nižná

Vzdelávanie a príprava:

Od – do                                                                                2018 – 2018

Získaná kvalifikácia:                                                          funkčné inovačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Obnovenie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na

                                                                                         výkon riadiacich činností pedagogických a odborných

                                                                                              zamestnancov

Názov a adresa organizácie:                                           Katolícka univerzita v Ružomberku, pedagogická fakulta

Od – do                                                                                2015 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Informačná bezpečnosť v škole

Názov a adresa organizácie:                                           Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Od – do                                                                                2015 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                           Newport Group, a.s., Bratislava

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          prvá atestácia

Zameranie:                                                                          Stratégia náboru žiakov Spojenej školy Nižná

Názov a adresa organizácie:                                           Katolícka univerzita v Ružomberku, pedagogická fakulta

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Národná sústava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec

                                                                                              a ich aplikovanie do školského vzdelávacieho programu

Názov a adresa organizácie:                                           Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických

                                                                                              zamestnancov a odborných zamestnancov

Názov a adresa organizácie:                                           Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ

                                                                                              v oblasti komunikačných zručnosti , psychológie

                                                                                              a manažmentu práce

Názov a adresa organizácie:                                           UNI KREDIT, n.o., Banská Bystrica

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Právne minimum pre učiteľov ZŠ a SŠ

Názov a adresa organizácie:                                           UNI KREDIT, n.o., Banská Bystrica

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese

Názov a adresa organizácie:                                           Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Od – do                                                                                2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese

Názov a adresa organizácie:                                           EDUCA n.o., Košice

Od – do                                                                                2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Učíme po novom s interaktívnou tabuľou

Názov a adresa organizácie:                                           EDUCA n.o., Košice

Od – do                                                                                2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Kancelársky balík v edukačnom procese

Názov a adresa organizácie:                                           EDUCA n.o., Košice

Od – do                                                                                2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Využívanie informačno-komunikačných technológií

                                                                                              Vo vyučovaní

Názov a adresa organizácie:                                           Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Od – do                                                                                2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Pedagogické možnosti znižovania agresivity detí

                                                                                              v školskom veku

Názov a adresa organizácie:                                           Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Od – do                                                                                2011 – 2012

Získaná kvalifikácia:                                                          funkčné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Riadenie školy a školského zariadenia

Názov a adresa organizácie:                                           Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Od – do                                                                                1999 – 2000

Získaná kvalifikácia:                                                          bakalár

Zameranie:                                                                         Majster odbornej výchovy

Názov a adresa organizácie:                                           Trnavská univerzita, so sídlom v Trnave – PF

Od – do                                                                                2001 – 2003

Získaná kvalifikácia:                                                          výučný list

Zameranie:                                                                         8555 2 – umelecký rezbár

Názov a adresa organizácie:                                           Združená stredná škola drevárska Krásno nad Kysucou

Od – do                                                                                1995 – 1997

Získaná kvalifikácia:                                                          výučný list

Zameranie:                                                                         3355 2 – stolár

Názov a adresa organizácie:                                           Stredné odborné učilište drevárske v Liptovskom Hrádku

Od – do                                                                                1994 – 1996

Získaná kvalifikácia:                                                          výučný list

Zameranie:                                                                          2686 2 – mechanik elektronických zariadení

Názov a adresa organizácie:                                           Stredné odborné učilište elektrotechnické L.Hrádok

Od – do                                                                                1979 – 1980

Získaná kvalifikácia:                                                          doplnkové pedagogické štúdium

Zameranie:                                                                         Odborný výcvik

Názov a adresa organizácie:                                           Pedagogická fakulta Banská Bystrica

Od – do                                                                                1972- 1976

Získaná kvalifikácia:                                                          úplné stredné odborné vzdelanie

Zameranie:                                                                         Oznamovacia technika a rádioelektronické zariadenia

Názov a adresa organizácie:                                           SPŠ-E Tvrdošín

Školenia, semináre a stáže:

Dátum:                                                                                 2.4. 2018

Forma:                                                                                  aktualizačné školenie

Zameranie:                                                                         § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti

                                                                                              a na riadenie prevádzky

Názov a adresa organizácie:                                           Spojená škola, Nižná

Dátum:                                                                                 2.4. 2013

Forma:                                                                                  aktualizácia školenia

Zameranie:                                                                         § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti

                                                                                              a na riadenie prevádzky

Názov a adresa organizácie:                                           Spojená škola, Nižná

Dátum:                                                                                 2010

Forma:                                                                                 seminár

Zameranie:                                                                         Bezpečnostní systémy

Názov a adresa organizácie:                                           Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň

Dátum:                                                                                 4.4.2008

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti

                                                                                              a na riadenie prevádzky

Názov a adresa organizácie:                                           Školiace stredisko pre výchovu a vzdelávanie

                                                                                              PETER FERKO – R. I. O Liptovský Mikuláš

Dátum:                                                                                 marec – apríl 2006

Forma:                                                                                  kurz

Zameranie:                                                                         Využitie informačných a komunikačných technológií

                                                                                              v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                                           Asociácia projektu INFOVEK – API, Bratislava

Osobnostné aktivity:

Koordinátor odbornej aktivity č.1.1. -2:

2014 – 2015

Nové trendy odbornej prípravy – OP Vzdelávania

Poskytovateľ: EÚ

Lektorská a publikačná činnosť:

Lektorská činnosť:

Publikačná činnosť:

Členstvo a funkcie v odborných inštitúciách,  alebo zväzoch: