Mgr. Jana Krúpová

Učiteľ anglického jazyka

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail:

jana_krupova@yahoo.com

telefón: +421 43 37091 68

Od – do:                                                           07.03.2005 – trvá

Pracovná pozícia:                                            učiteľ anglického jazyka s II. atestáciou                                                                

Pracovná oblasť:                                             učiteľ

Názov a adresa zamestnávateľa:                     Spojená škola, Nižná

Od – do:                                                            2018

Získaná kvalifikácia:                                        II. atestačná skúška

Zameranie:                                                        Otvorené hodiny v cudzojazyčnej edukácii

Názov a adresa organizácie:                             PF KU, Ružomberok

 

 

Od – do:                                                           2013

Získaná kvalifikácia:                                        I. atestačná skúška

Zameranie:                                                        Precedentné kulturologické učebnicové texty

Názov a adresa organizácie:                             PF KU, Ružomberok

 

 

Od – do:                                                            2011

Získaná kvalifikácia:                                         kreditné aktualizačné vzdelávanie                                         

Zameranie:                                                        Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku

Názov a adresa organizácie:                             MPC Bratislava

 

Od – do:                                                             2008 – 2010

Získaná kvalifikácia:                                         magister (Mgr.)

Zameranie:                                                        Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov –

                                                                           anglický jazyk a literatúra

Názov a adresa organizácie:                              FF UKF, Nitra

 

 

Od – do:                                                             2005 – 2008

Získaná kvalifikácia:                                         bakalár (Bc.)

Zameranie:                                                         Európske kultúrne štúdiá, anglický jazyk                                                                                        a kultúra, ruský jazyk a kultúra

Názov a adresa organizácie:                              FF UMB, Banská Bystrica

 

 

Od – do:                                                             2002 – 2003

Získaná kvalifikácia:                                         štátna jazyková skúška – všeobecná

Zameranie:                                                         anglický jazyk

Názov a adresa organizácie:                              Štátna jazyková škola, Žilina

Dátum:                                                              november 2018

Forma:                                                               celoslovenský seminár

Zameranie:                                                        Ružomberské fórum rusistov:

                                                                          Učíme sa učiť …

Názov a adresa organizácie:                             Ružomberok, Slovensko

 

 

Dátum:                                                              jún 2017

Forma:                                                               medzinárodná konferencia Eltforum

Zameranie:                                                        Metodika vyučovania anglického jazyka

Názov a adresa organizácie:                             Ekonomická univerzita, Bratislava

 

 

Dátum:                                                              apríl 2017

Forma:                                                               celoslovenský seminár

Zameranie:                                                        Ružomberské fórum rusistov: projekty a reformy

Názov a adresa organizácie:                             Ružomberok, Slovensko

 

 

Dátum:                                                               november 2015

Forma:                                                               kurz

Zameranie:                                                        Rešpektovať a byť rešpektovaný

Názov a adresa organizácie:                             S rešpektom, Bratislava

 

Dátum:                                                              jún 2014

Forma:                                                               medzinárodná konferencia Eltforum

Zameranie:                                                        Metodika vyučovania anglického jazyka

Názov a adresa organizácie:                             Ekonomická univerzita, Bratislava

Dátum:                                                             júl – august 2013

Forma:                                                              študijný pobyt

Zameranie:                                                      “Creative Methodology for the Classroom“

Názov a adresa organizácie:                            University of Kent, Canterbury, Anglicko

 

 

Dátum:                                                             2012

Forma:                                                             medzinárodný projekt

Zameranie:                                                       Zručnosti pre budúcnosť, zručnosti pre život

Názov a adresa organizácie:                            Comenius projekt, Slovensko, Španielsko,
                                                                         Fínsko, Maďarsko, Poľsko

 

 

Dátum:                                                             júl – august 2011

Forma:                                                              študijný pobyt

Zameranie:                                                       “Drama Techniques for Creative Teaching“

Názov a adresa organizácie:                            University of Kent, Canterbury, Anglicko

 

 

Dátum:                                                             október 2011

Forma:                                                              medzinárodný projekt

Zameranie:                                                       ekologická stopa, aktívne občianstvo, riadenie

                                                                         projektov   

Názov a adresa organizácie:                           “European School for a Living Planet“ (ESFALP),

                                                                          Illmitz, Rakúsko

 

 

Dátum:                                                              november 2011

Forma:                                                              medzinárodný projekt

Zameranie:                                                       študentský parlament    

Názov a adresa organizácie:                            “Youth in Action“, Slovensko

 

 

Dátum:                                                               jún 2011

Forma:                                                                školenie

Zameranie:                                                       Spôsobilosť výkonu funkcie predsedu školskej a

                                                                          predmetovej maturitnej komisie

Názov a adresa organizácie:                            NÚCEM Bratislava

 

 

Dátum:                                                              september 2006

Forma:                                                              vzdelávanie s celoštátnou platnosťou

Zameranie:                                                        Využitie informačných a komunikačných          technológií v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:                            Asociácia projektu Infovek, Bratislava

 

 

Dátum:                                                             2004, 2005, 2006

Forma:                                                              pracovný a študijný pobyt v zahraničí

Názov a adresa organizácie:                            Birmingham, Hereford – Anglicko

                                                                         Cardiff – Wales

Publikačná činnosť:

 

British Cultural Studies, experimentálne učebné texty pre stredné školy

 

Moje edukačné listy. Univerzita škole, Ružomberok: Verbum. 2016. ISBN 978-80-561-0438-5

 

Lektorská činnosť:

 

2017

Slovo o poparte – celoslovenský seminár, Ružomberok

 

2018

Realizácia maturitných zadaní s využitím syntetickej umeleckej kultúry – celoslovenský seminár, Ružomberok

 

2017

Otvorená hodina pre žiakov a učiteľov Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

2017

Jazykový korektor anglických textov časopisu Ruský jazyk v centre Európy

 

2016

Kulturologické smerovanie vo vyučovaní anglického jazyka – Katolícka univerzita Ružomberok

 

2011

Kurzy anglického jazyka – firma Ebeco, Nižná