Študijný odbor

Programovanie a riadenie CNC strojov

Instructor
admin
0 Reviews

Course Description

Školský vzdelávací program Programovanie a riadenie CNC strojov patrí v súčasnosti medzi najžiadanejšie odbory na trhu práce. Zahŕňa dve oblasti, ktoré sú zamerané na riadenie výrobných procesov a programovanie výrobných strojov. Žiaci sa naučia vytvárať obrábacie programy pre CNC obrábacie centrá pomocou softvéru od spoločnosti HEIDENHAIN, vytvárajú 3D modely pre 3D tlač a 3D frézku a tvoria riadiace programy pre PLC automaty v programe TIA Portal. Absolventi nájdu uplatnenie ako operátor CNC strojov alebo ako systémový programátor.

Kód a názov študijného odboru:

2697 K mechanik elektrotechnik

Identifikačné údaje študijného odboru

Škola Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,

organizačná zložka SOŠ technická

Názov ŠkVP PROGRAMOVANIE A RIADENIE CNC STROJOV
Kód a názov  ŠVP 26 elektrotechnika
Kód a názov študijného odboru 2697 K  mechanik elektrotechnik
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 18 16 11 10 55
slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12
anglický jazyk /nemecký jazyk 4 3 3 4 14
etická výchova/náboženská výchova 1 1 2
dejepis 1 1 2
občianska náuka 1 1 1 3
fyzika 2 2 4
chémia
matematika 3 2 2 2 9
informatika 1 1 2
telesná a športová výchova 2 2 2 1 7
Odborné predmety 15 18 23 23 79
technické kreslenie 2 1 3
základy elektrotechniky 5 5
základy automatizácie 1 1
technológia 2 2
elektrické merania 2 2
základy elektroniky 3 3
číslicová technika 2 2
výpočtová technika 1 1
ekonomika 1 1 1 3
priemyselné programovanie 2 2
programovanie PLC systémov 2 2 4
riadenie CNC strojov 1 2 3
mikroprocesorová technika 2 2
merania v automatizačnej technike 2 2
odborný výcvik 6 7 15 16 44
Voliteľné predmety 0 0 0 0 0
Spolu 33 34 34 33 134
Účelové kurzy
Kurz pohybových aktivít v prírode · ·
Účelové cvičenia · ·
Kurz na ochranu života a zdravia ·

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

Spojená škola – SOŠT

Hattalova 471

027 43 Nižná

Kód študijného odboru:  2697 K
Názov študijného odboru:  programovanie a riadenie CNC strojov

About Instructor

  • admin