Študijný odbor

Priemyselná automatizácia

Instructor
admin
0 Reviews

Course Description

Čo sa naučím?

 • Čítať technické výkresy.
 • Obsluhovať, nastavovať a programovať CNC stroje.
 • Tvoriť riadiace programy pre PLC automaty
 • Diagnostikovať a odstraňovať poruchy.
 • Ovládať pneumatické technológie.
 • Programovať ABB roboty.
 • Obsluhovať a programovať automatizačné linky.

 

Čo zo mňa bude?

Automatizácia zaznamenáva neustály rast. Môžeš byť jeho súčasťou, pretože budeš rozumieť priemyselným robotom, výrobným automatickým linkám, ale aj bežnej automatizácii v domácnostiach, v doprave či v službách. Základ odboru tvorí programovanie a prepojenie zariadení s internetom. Budeš žiadaný odborník kdekoľvek v priemysle a cestu na technické vysoké školy máš otvorenú.

 

Čo po skončení školy?

Ak nie si veľmi študijný typ, môžeš sa hneď zamestnať alebo podnikať ako:

 • Programátor/operátor CNC strojov
 • Procesný Inžinier pre roboty ABB
 • Programátor testovacích strojov
 • PLC technik
 • Automatizačný inžinier / Programátor robotov
 • Process Engineer Junior

 

V prípade, že máš vyššie ambície, môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole:

 • Žilinská univerzita – program: Automatizácia
 • STU Bratislava – programy: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov,  Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Technická univerzita Košice – programy: Automatizované elektrotechnické systémy, Priemyselná mechatronika
 • VUT Brno – program: Automatizačná a meracia technika

 Čo získam?

 • Maturitné vysvedčenie
 • Výučný list
 • Doklad o elektrotechnickej spôsobilosti § 21
 • Potvrdenie o ročnej praxi
 • Certifikát IES a ICI

Kód a názov študijného odboru:

2697 K mechanik elektrotechnik

Identifikačné údaje študijného odboru

Škola Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,

organizačná zložka SOŠ technická

Názov ŠkVP PRIEMYSELNÁ AUTOMATIZÁCIA
Kód a názov  ŠVP 26 elektrotechnika
Kód a názov študijného odboru 2697 K  mechanik elektrotechnik
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 18 16 11 10 55
slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12
anglický jazyk /nemecký jazyk 4 3 3 4 14
etická výchova/náboženská výchova 1 1 2
dejepis 1 1 2
občianska náuka 1 1 1 3
fyzika 2 2 4
chémia
matematika 3 2 2 2 9
informatika 1 1 2
telesná a športová výchova 2 2 2 1 7
Odborné predmety 15 18 23 23 79
technické kreslenie 2 1 3
základy elektrotechniky 5 5
základy automatizácie 1 1
technológia 2 2
elektrické merania 2 2
základy elektroniky 3 3
číslicová technika 2 2
výpočtová technika 1 1
ekonomika 1 1 1 3
priemyselné programovanie 2 2
programovanie PLC systémov 2 2 4
riadenie CNC strojov 1 2 3
mikroprocesorová technika 2 2
merania v automatizačnej technike 2 2
odborný výcvik 6 7 15 16 44
Voliteľné predmety 0 0 0 0 0
Spolu 33 34 34 33 134
Účelové kurzy
Kurz pohybových aktivít v prírode · ·
Účelové cvičenia · ·
Kurz na ochranu života a zdravia ·

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

Spojená škola – SOŠT

Hattalova 471

027 43 Nižná

Kód študijného odboru:  2697 K mechanik elektrotechnik
Názov školského vzdelávacieho programu:  priemyselná automatizácia

About Instructor

 • admin