Študijný odbor

Osobný počítač a počítačové siete

Instructor
admin
0 Reviews

Course Description

Školský vzdelávací program Osobný počítač a počítačové siete je určený všetkým, ktorí chcú poznať technickú stránku osobného počítača, jeho funkčnosť, programové vybavenie a prácu PC sietí. Žiaci sa naučia zostavovať, konfigurovať a opravovať PC a PC siete a tvoriť web stránky cez redakčné systémy za pomoci tvorby grafického dizajnu v programoch Adobe Photoshop a Adobe Illustrator.

Absolvent sa uplatní ako správca PC sietí, informačný technik a všade tam, kde sa využívajú informačno-komunikačné technológie.

 

Kód a názov študijného odboru:

2697 K mechanik elektrotechnik

Identifikačné údaje študijného odboru

Škola (názov, adresa) Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,

organizačná zložka SOŠ technická

Názov ŠkVP OSOBNÝ POČÍTAČ A POČÍTAČOVÉ SIETE
Kód a názov  ŠVP 26 elektrotechnika
Kód a názov študijného odboru 2697 K mechanik elektrotechnik
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 18 16 11 10 55
slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12
anglický jazyk /nemecký jazyk 4 3 3 4 14
etická výchova/náboženská výchova 1 1 2
dejepis 1 1 2
občianska náuka 1 1 1 3
fyzika 2 2 4
chémia
matematika 3 2 2 2 9
informatika 1 1 2
telesná a športová výchova 2 2 2 1 7
Odborné predmety 15 18 23 23 79
technické kreslenie 2 1 3
základy elektrotechniky 5 6
základy automatizácie 1 1
technológia 2 2
elektrické merania 2 2
základy elektroniky 3 3
číslicová technika 2 2
výpočtová technika 1 1
ekonomika 1 1 1 3
technické vybavenie počítačov 1 1 2
programové vybavenie počítačov 1 1 2
počítačové siete 2 1 3
počítačová grafika 1 1 2
programovanie 2 2 4
odborný výcvik 6 7 15 16 44
Voliteľné predmety 0 0 0 0 0
Spolu 33 34 34 33 134
Účelové kurzy
Kurz pohybových aktivít v prírode · ·
Účelové cvičenia · ·
Kurz na ochranu života a zdravia ·

 

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

Spojená škola – SOŠT

Hattalova 471

027 43 Nižná

Kód študijného odboru:  2697 K
Názov študijného odboru:  mechanik elektrotechnik – osobný počítač a počítačové siete

About Instructor

  • admin