Študijný odbor

Informačno-mediálne technológie

Instructor
admin
0 Reviews

Course Description

Čo sa naučím?

 • Konfigurovať počítačové siete.
 • Spravovať sieťovú infraštruktúru WAN a LAN.
 • Monitorovať a analyzovať chyby v systémoch a navrhovať riešenia na ich  odstránenie.
 • Inštalovať a aktualizovať softvér.
 • Tvoriť web stránky cez redakčné systémy za pomoci tvorby grafického dizajnu v programoch Adobe Photoshop a Adobe Illustrator.
 • Inštalovať zabezpečovacie a kamerové systémy .
 • Tvoriť reklamy, marketing, propagačné materiály .
 • Kamerovať a fotografovať a následne to editovať.

Čo zo mňa bude?

Notebook, tablet či smartphone sa stane Tvojím priateľom pre širokú oblasť IT. Mediálne technológie Ti umožnia vstúpiť do sveta  počítačových hier, e-shopov a marketingových stratégií. Je to ideálny odbor aj pre dievčatá na získanie vlastného nezávislého postavenia ale aj ako rýchly krok na vysokú školu podobného typu.

Čo po skončení školy?

Ak nie si veľmi študijný typ, môžeš sa hneď zamestnať alebo podnikať ako:

 • Sieťový špecialista
 • IT Analytik
 • Software manager
 • Marketingový pracovník, grafik
 • Správca webu
 • IT konzultant/helpdesk

V prípade, že máš vyššie ambície, môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole:

 • Žilinská univerzita – programy: Elektronický obchod a manažment, Multimediálne technológie, Komunikačné  a informačné technológie, Informatika,
 • STU Bratislava – programy: Aplikovaná informatika, Robotika a kybernetika, Informatika
 • Technická univerzita Košice – programy: Informatika, Počítačové siete,   Počítačové  modelovanie
 • Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave – programy: Aplikované mediálne štúdiá,  Masmediálna komunikácia
 • Univerzita Konštantína filozofa v Nitre – Marketingová komunikácia a reklama
 • Univerzita Komenského BA – Marketingová komunikácia
 • Masarykova univerzita Brno – programy: Informatika, Kyberbezpečnosť, Programovanie a vývoj aplikácií
 • VUT Brno – programy: Aplikovaná informatika a riadenie, Informačná bezpečnosť, Informačné technológie

Čo získam?

 • Maturitné vysvedčenie
 • Výučný list
 • Doklad o elektrotechnickej spôsobilosti § 21
 • Potvrdenie o ročnej praxi
 • Certifikát IES a ICI

Kód a názov študijného odboru:

2697 K mechanik elektrotechnik

Identifikačné údaje študijného odboru

Škola (názov, adresa) Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,

organizačná zložka SOŠ technická

Názov ŠkVP INFORMAČNO-MEDIÁLNE TECHOLÓGIE
Kód a názov  ŠVP 26 elektrotechnika
Kód a názov študijného odboru 2697 K mechanik elektrotechnik
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 18 16 11 10 55
slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12
anglický jazyk /nemecký jazyk 4 3 3 4 14
etická výchova/náboženská výchova 1 1 2
dejepis 1 1 2
občianska náuka 1 1 1 3
fyzika 2 2 4
chémia
matematika 3 2 2 2 9
informatika 1 1 2
telesná a športová výchova 2 2 2 1 7
Odborné predmety 15 18 23 23 79
technické kreslenie 2 1 3
základy elektrotechniky 5 6
základy automatizácie 1 1
technológia 2 2
elektrické merania 2 2
základy elektroniky 3 3
číslicová technika 2 2
výpočtová technika 1 1
ekonomika 1 1 1 3
technické vybavenie počítačov 1 1 2
programové vybavenie počítačov 1 1 2
počítačové siete 2 1 3
počítačová grafika 1 1 2
programovanie 2 2 4
odborný výcvik 6 7 15 16 44
Voliteľné predmety 0 0 0 0 0
Spolu 33 34 34 33 134
Účelové kurzy
Kurz pohybových aktivít v prírode · ·
Účelové cvičenia · ·
Kurz na ochranu života a zdravia ·

 

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

Spojená škola – SOŠT

Hattalova 471

027 43 Nižná

Kód študijného odboru:  2697 K mechanik elektrotechnik
Názov školského vzdelávacieho programu:  informačno-mediálne technológie

About Instructor

 • admin