Študijný odbor

Grafický dizajn

Instructor
admin
0 Reviews

Course Description

Školský vzdelávací program Grafický dizajn je určený predovšetkým pre tých, ktorí majú záujem o tvorbu rôznych druhov propagačných materiálov, web dizajnu a reklamy v 2D počítačovom prostredí. Absolventi nájdu uplatnenie v grafických štúdiách, reklamných agentúrach a vo firmách zaoberajúcich sa tlačou.

Kód a názov študijného odboru:

8296 M grafický dizajn

Identifikačné údaje študijného odboru

Škola (názov, adresa) Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,

organizačná zložka ŠUP

Názov ŠkVP GRAFICKÝ DIZAJN
Kód a názov  ŠVP 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I
Kód a názov študijného odboru 8296M grafický dizajn
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 18 17 13 12 60
slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12
anglický jazyk /nemecký jazyk 4 3 3 4 14
ruský jazyk 3 3 2 2 10
etická výchova/náboženská výchova 1 1 2
dejepis 1 1 2
občianska náuka 1 1 1 3
fyzika 1 1 2
chémia 1 1
matematika 1 2 1 1 5
informatika 1 1
telesná a športová výchova 2 2 2 2 8
Odborné predmety 16 16 20 22 74
dejiny výtvarnej kultúry 1 2 2 3 8
teória dizajnu 1 1 2
výtvarná príprava 4 3 7
ekonomika 1 1
písmo 1 1 2
figurálne kreslenie 2 2 2 2 8
základy fotografovania 1 1
navrhovanie a typografia 5 6 11
digitálne technológie 1 1 1 3
priestorová tvorba 2 3 5
umelecká prax 6 6 7 7 26
Voliteľné predmety 0 0 0 0 0
Spolu 34 33 33 34 134
Účelové kurzy
Kurz pohybových aktivít v prírode · ·
Účelové cvičenia · ·
Kurz na ochranu života a zdravia ·
Výtvarné sústredenie – plenér ·

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

Spojená škola – SUŠ

Hattalova 471

027 43 Nižná

Kód študijného odboru:  8604 M
Názov študijného odboru: grafický dizajn

About Instructor

  • admin