Študijný odbor

Energetika

Instructor
admin
0 Reviews

Course Description

Čo sa naučím?

 • Pracovať s inteligentnou silnoprúdovou elektrotechnikou.
 • Merať a regulovať energetické zdroje.
 • Tvoriť projektovú dokumentáciu.
 • Realizovať elektroinštaláciu v budovách.
 • Pracovať s alternatívnymi zdrojmi energie.
 • Navrhovať opatrenia zamerané na zníženie spotreby energií.
 • Navrhovať a vyhodnocovať automatizované procesy merania.

 

Čo zo mňa bude?

Bude z Teba odborník na  elektrickú energiu vyrobenú klasicky alebo fotovoltickými panelmi. Túto čistú alebo zelenú energiu budeš vedieť využívať v rodinných domoch alebo v priemysle. Môžeš mať vlastnú živnosť, pretože získaš aj Výučný list a samozrejme nič Ti nebráni študovať na VŠ energetiku 3. tisícročia.

 

Čo po skončení školy?

Ak nie si veľmi študijný typ, môžeš sa hneď zamestnať alebo podnikať ako:

 • Elektrotechnik
 • Servisný technik
 • Testovací technik elektrozariadení
 • Energetik
 • Projektant Elektro
 • Start-up Engineer
 • Supervízor údržby

 

V prípade, že máš vyššie ambície, môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole:

 • Žilinská univerzita – programy: Energetická a environmentálna technika, Elektrotechnika
 • STU Bratislava – programy: Elektroenergetika, Elektronika, Elektrotechnika, Energetické stroje a zariadenia
 • Technická univerzita Košice – programy: Aplikovaná elektrotechnika, Elektroenergetika,  Priemyselná elektrotechnika,  Obnoviteľné zdroje energie
 • VŠB- Technická univerzita Ostrava – programy: Aplikovaná elektronika, Elektroenergetika,   Projektování elektrických systémů a technologií
 • VUT Brno – programy: Energetika, Elektronika a komunikační technologie, Mikroelektronika a technologie, Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
 • Západočeská univerzita v Plzni – programy: Aplikovaná elektrotechnika ,   Elektrotechnika a energetika,

Čo získam?

 • Maturitné vysvedčenie
 • Výučný list
 • Doklad o elektrotechnickej spôsobilosti § 21
 • Potvrdenie o ročnej praxi
 • Certifikát IES a ICI

Od školského roka 2019/2020 vstupuje program Energetika do systému duálneho vzdelávania. Praktické vzdelávanie bude prebiehať vo výrobných  priestoroch spoločnosti MTS, spol. s r.o. Krivá za asistencie kvalifikovaných odborníkov z oblasti elektrotechniky.

Kód a názov študijného odboru:

2697 K mechanik elektrotechnik

Identifikačné údaje študijného odboru


Škola
(názov, adresa)
Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,

organizačná zložka SOŠ technická

Názov ŠkVP ENERGETIKA
Kód a názov  ŠVP 26 elektrotechnika
Kód a názov študijného odboru 2697 K  mechanik elektrotechnik
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 18 16 11 10 55
slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12
anglický jazyk /nemecký jazyk 4 3 3 4 14
etická výchova/náboženská výchova 1 1 2
dejepis 1 1 2
občianska náuka 1 1 1 3
fyzika 2 2 4
chémia
matematika 3 2 2 2 9
informatika 1 1 2
telesná a športová výchova 2 2 2 1 7
Odborné predmety 15 18 23 23 79
technické kreslenie 2 1 3
základy elektrotechniky 5 5
základy automatizácie 1 1
technológia 2 2
elektrické merania 2 2
základy elektroniky 3 3
číslicová technika 2 2
výpočtová technika 1 1
ekonomika 1 1 1 3
rozvod elektrickej energie 2 1 3
využitie elektrickej energie 2 2 4
elektrické stroje a prístroje 1 1 2
mikroprocesorová technika 2 2
merania v silnoprúdovej technike 2 2
odborný výcvik 6 7 15 16 44
Voliteľné predmety 0 0 0 0 0
Spolu 33 34 34 33 134
Účelové kurzy
Kurz pohybových aktivít v prírode · ·
Účelové cvičenia · ·
Kurz na ochranu života a zdravia ·

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

Spojená škola – SOŠT

Hattalova 471

027 43 Nižná

Kód študijného odboru: 2697 K mechanik elektrotechnik
Názov študijného odboru:  energetika

About Instructor

 • admin