Učebný odbor

Elektromechanik – silnoprúdová technika

Instructor
admin
0 Reviews

Course Description

Čo sa naučím?

 • Merať a regulovať energetické zdroje.
 • Inštalovať elektrické rozvádzače.
 • Realizovať elektroinštaláciu v budovách.
 • Pracovať s alternatívnymi zdrojmi energie.
 • Zapájať a regulovať elektrické motory

Čo zo mňa bude?

Budeš  odborník na silnoprúdovú elektrotechniku v oblasti elektroinštalácie a opráv silnoprúdových zariadení. Môžeš mať vlastnú živnosť, pretože získaš aj Výučný list, čo Ti umožní samostatne robiť rozvody elektrickej energie, pripájať , merať a opravovať elektrické spotrebiče.

 Čo po skončení školy?

Môžeš sa hneď zamestnať alebo podnikať ako:

 • Elektrotechnik
 • Servisný technik
 • Testovací technik elektrozariadení
 • Energetik
 • Supervízor údržby

Čo získam?

 • Výučný list
 • Doklad o elektrotechnickej spôsobilosti § 21
 • Potvrdenie o ročnej praxi

 

Kód a názov učebného odboru:

2683 H 11  – elektromechanik – silnoprúdová technika

 

Identifikačné údaje učebného odboru

Škola (názov, adresa) Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,

organizačná zložka SOŠ technická

platné od 01.09.2013

Názov ŠkVP ELEKTROMECHANIK
Kód a názov  ŠVP 26 elektrotechnika
Kód a názov učebného odboru 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 11 10 5 26
slovenský jazyk a literatúra 1,5 1 2 4,5
anglický jazyk/nemecký jazyk 3 3 2 8
občianska náuka 1 1
etická výchova/náboženská výchova 1 1
fyzika 1 1 2
matematika 1,5 2 3,5
informatika 1 1
telesná a športová výchova 2 2 1 5
Odborné predmety 22 23 28 73
ekonomika 1 2 3
úvod do sveta práce 1 1
technické kreslenie 1 1
elektrotechnické materiály 1 1
strojníctvo 1 1
základy elektrotechniky 3 3
technológia 1 1
elektrické stroje a prístroje 2 1 3
elektronika 1 0,5 1,5
elektrické merania 2 2 4
využitie elektrickej energie 1 2 3
elektrotechnológia 1 1 2
základy automatizácie 1 1
odborný výcvik 15 15 17,5 47,5
Voliteľné predmety

Spolu

33 33 33 99
Účelové kurzy
Kurz pohybových aktivít v prírode ·
Kurz na ochranu života a zdravia ·
Účelové cvičenia · · ·

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

Spojná škola – SOŠT

Hatalova 471

027 43 Nižná

Kód študijného odboru: 2683 H 11
Názov študijného odboru: elektromechanik – silnoprúdová technika

About Instructor

 • admin