Študijný odbor

Automatizér

Instructor
admin
0 Reviews

Course Description

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

Školský vzdelávací program Automatizér je určený žiakom, ktorých zaujíma moderná riadiaca technika výrobných procesov a inštalácie automatizovaných výrobných liniek. Žiaci sa pripravujú na navrhovanie a montáž elektrotechnických/pneumatických súčiastok a obvodov, montáž výpočtovej techniky, meracej techniky, automatizačných snímačov, ovládačov a aktuátorov. Po úspešnom ukončení štúdia sa absolventi môžu uplatniť v strojárskych i elektrotechnických podnikoch.

Kód a názov učebného odboru:

2683 H 12  – elektromechanik – automatizačná technika

Identifikačné údaje učebného odboru

Škola (názov, adresa) Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,

organizačná zložka SOŠ technická

Názov ŠkVP AUTOMATIZĚR
Kód a názov  ŠVP 26 elektrotechnika
Kód a názov učebného odboru 2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
Dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 11 10 5 26
slovenský jazyk a literatúra 1,5 1 2 4,5
anglický jazyk/nemecký jazyk 3 3 2 8
občianska náuka 1 1
etická výchova/náboženská výchova 1 1
fyzika 1 1 2
matematika 1,5 2 3,5
informatika 1 1
telesná a športová výchova 2 2 1 5
Odborné predmety 22 23 28 73
ekonomika 1 2 3
úvod do sveta práce 1 1
technické kreslenie 1 1
elektrotechnické materiály 1 1
základy automatizácie 1 1
základy elektrotechniky 3 3
technológia 1 1
využitie elektrickej energie 2 2
elektronika 1 1 2
elektrické merania 2 2 4
číslicová technika 2 2
riadiace systémy 2 2
elektrické pohony 1 1
programovanie automatizačných zariadení 1,5 1,5
odborný výcvik 15 15 17,5 47,5
Voliteľné predmety

Spolu

33 33 33 99
Účelové kurzy
Kurz pohybových aktivít v prírode ·
Kurz na ochranu života a zdravia ·
Účelové cvičenia · · ·

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

Spojná škola – SOŠT

Hatalova 471

027 43 Nižná

Kód študijného odboru: 2683 H 12
Názov študijného odboru: elektromechanik – automatizačná technika

About Instructor

  • admin