Študijný odbor

Autoelektronika

Instructor
admin
0 Reviews

Course Description

Čo sa naučím?

 • Používať meracie prístroje elektronického a mechanického charakteru.
 • Vyhodnocovať výsledky merania.
 • Diagnostikovať funkčné závady,  poruchy a elektrické časti motorových vozidiel.
 • Čítať technickú dokumentáciu.
 • Vykonávať údržbu, nastavovanie a odstraňovanie porúch a nedostatkov na elektroinštalácii.
 • Montovať autoalarmy, centrálne uzamykania, Infotainment  a ostatné príslušenstvo.
 • Skladať a montovať komponenty, odstraňovať závady na jednotlivých dieloch.

Čo zo mňa bude?

Budeš rozumieť autám, ich konštrukcii a elektronickému riadeniu. Môžeš pracovať v autoservisoch, na STK ale aj vo výrobe všetkých typov automobiliek. Môžeš mať vlastnú živnosť, pretože získaš aj Výučný list a samozrejme nič Ti nebráni študovať na VŠ moderné technológie automobilového sveta.

 Čo po skončení školy?

Ak nie si veľmi študijný typ, môžeš sa hneď zamestnať alebo podnikať ako:

 • Automechanik – servisný pracovník
 • Prijímací technik
 • Automechanik – špecialista
 • Auditor pre systém, procesy
 • Technik diagnostiky a opráv
 • Majster odbornej výchovy – pedagóg

V prípade, že máš vyššie ambície, môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole:

 • Žilinská univerzita – programy:  Autotronika, Vozidlá a motory,

Materiály a technológie v automobilovej výrobe

 • Technická univerzita Košice –  programy: Automobilová elektronika, Automobilová výroba

Technológie automobilovej výroby

 • Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trnave – Automobilové inžinierstvo – profesijný bakalár,

Servis a opravy automobilov

 • VŠB – Technická univerzita Ostrava – Automobilové elektronické systémy

Čo získam?

 • Maturitné vysvedčenie
 • Výučný list
 • Doklad o elektrotechnickej spôsobilosti § 21
 • Potvrdenie o ročnej praxi
 • Certifikát IES a ICI

 

Kód a názov študijného odboru:

2697 K – mechanik elektrotechnik

Identifikačné údaje študijného odboru

Škola (názov, adresa) Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,

organizačná zložka SOŠ technická

Názov ŠkVP AUTOELEKTRONIKA
Kód a názov  ŠVP 26 elektrotechnika
Kód a názov študijného odboru 2697 K mechanik elektrotechnik
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 18 16 11 10 55
slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12
anglický jazyk /nemecký jazyk 4 3 3 4 14
etická výchova/náboženská výchova 1 1 2
dejepis 1 1 2
občianska náuka 1 1 1 3
fyzika 2 2 4
chémia
matematika 3 2 2 2 9
informatika 1 1 2
telesná a športová výchova 2 2 2 1 7
Odborné predmety 15 18 23 23 79
technické kreslenie 2 1 3
základy elektrotechniky 5 5
základy automatizácie 1 1
technológia 2 2
elektrické merania 2 2
základy elektroniky 3 3
číslicová technika 2 2
výpočtová technika 1 1
ekonomika 1 1 1 3
elektropríslušenstvo automobilovej techniky 2 2 4
opravárenstvo  a diagnostika 2 1 3
merania v autoelektronike 2 2
mikroprocesorová technika 2 2
elektronika motorových vozidiel 1 1 2
odborný výcvik 6 7 15 16 44
Voliteľné predmety 0 0 0 0 0

Spolu

33 34 34 33 134
Účelové kurzy
Kurz pohybových aktivít v prírode · ·
Účelové cvičenia · ·
Kurz na ochranu života a zdravia ·

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

Spojená škola – SOŠT

Hattalova 471

027 43 Nižná

Kód študijného odboru: 2697 K mechanik elektrotechnik
Názov školského vzdelávacieho programu:  autoelektronika

About Instructor

 • admin