Študijný odbor

Autoelektronika

Instructor
admin
0 Reviews

Course Description

Školský vzdelávací program Autoelektronika je zameraný na prácu a používanie servisnej a diagnostickej techniky, štandardnú výpočtovú techniku a základné aplikačné programy  potrebné pri diagnostike a odstraňovaní porúch motorových vozidiel. Počas štúdia sa žiaci naučia pracovať s viacerými diagnostickými nástrojmi ako sú napríklad VCDS, BOSH, KTS a WURTH. Absolventi sa uplatnia ako odborníci na autoelektroniku v autoservisoch, ale aj vo výrobných firmách pre automobily.

Kód a názov študijného odboru:

2697 K – mechanik elektrotechnik

Identifikačné údaje študijného odboru

Škola (názov, adresa) Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,

organizačná zložka SOŠ technická

Názov ŠkVP AUTOELEKTRONIKA
Kód a názov  ŠVP 26 elektrotechnika
Kód a názov študijného odboru 2697 K mechanik elektrotechnik
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 18 16 11 10 55
slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12
anglický jazyk /nemecký jazyk 4 3 3 4 14
etická výchova/náboženská výchova 1 1 2
dejepis 1 1 2
občianska náuka 1 1 1 3
fyzika 2 2 4
chémia
matematika 3 2 2 2 9
informatika 1 1 2
telesná a športová výchova 2 2 2 1 7
Odborné predmety 15 18 23 23 79
technické kreslenie 2 1 3
základy elektrotechniky 5 5
základy automatizácie 1 1
technológia 2 2
elektrické merania 2 2
základy elektroniky 3 3
číslicová technika 2 2
výpočtová technika 1 1
ekonomika 1 1 1 3
elektropríslušenstvo automobilovej techniky 2 2 4
opravárenstvo  a diagnostika 2 1 3
merania v autoelektronike 2 2
mikroprocesorová technika 2 2
elektronika motorových vozidiel 1 1 2
odborný výcvik 6 7 15 16 44
Voliteľné predmety 0 0 0 0 0

Spolu

33 34 34 33 134
Účelové kurzy
Kurz pohybových aktivít v prírode · ·
Účelové cvičenia · ·
Kurz na ochranu života a zdravia ·

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

Spojená škola – SOŠT

Hattalova 471

027 43 Nižná

Kód študijného odboru: 2697 K
Názov študijného odboru:  mechanik elektrotechnik – autoelektronika

About Instructor

  • admin