Študijný odbor

3D dizajn

Instructor
admin
0 Reviews

Course Description

Školský vzdelávací program 3D dizajn je určený predovšetkým pre tých, ktorí majú záujem o prácu v súčasnosti atraktívnom a žiadanom 3D počítačovom prostredí. Absolventi nájdu uplatnenie v 3D grafických a animačných štúdiách, reklamných a marketingových agentúrach ako kreatívni 3D tvorcovia modelovania objektov, reklamných produktov, reklamných animácií, videí a vizualizácií.

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

Spojená škola – ŠUP

Hattalova 471

027 43 Nižná

Kód študijného odboru:  8604 M
Názov študijného odboru: Grafický dizajn

 

29

Škola (názov, adresa)

Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,

organizačná zložka ŠUP

Názov ŠkVP 3D DIZAJN                   platný od 1.9.2020
Kód a názov  ŠVP 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba III
Kód a názov študijného odboru 8604 M grafický dizajn
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Druh školy štátna
Vyučovací jazyk slovenský jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1. 2. 3. 4. Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 18 18 13 12 61
slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12
anglický jazyk /nemecký jazyk a) 3 3 3 4 13
ruský jazyk a) 3 3 2 2 10
etická výchova/náboženská výchova b) 1 1 2
dejepis 1 1 2
občianska náuka 1 1 1 3
fyzika 1 1 2
chémia 1 1
matematika 2 2 1 1 6
informatika c) 1 1 2
telesná a športová výchova d) 2 2 2 2 8
Odborné predmety 15 15 20 21 71
dejiny výtvarnej kultúry e) 1 2 3 3 9
teória dizajnu e) 1 1 2
výtvarná príprava e)f)h)j) 1/3 1/2 7
ekonomika e) 1 1 2
Písmo e)h) 1 1 2
figurálne kreslenie f)h) 2 2 2 2 8
základy fotografovania f) 1 1
3D navrhovanie f)h)j) 5 6 11
digitálne technológie f)h) 1 1 2
kompozičná vizualizácia f)h) 2 3 5
psychológia práce e) 1 1
umelecká prax g)h) 5 5 5 6 21
Voliteľné predmety 0 0 0 0 0

Spolu

33 33 33 33 132
Účelové kurzy
Kurz pohybových aktivít v prírode h) · ·
Účelové cvičenia h) · ·
Kurz na ochranu života a zdravia h) ·
Výtvarné sústredenie – plenér i) ·

 

Prehľad využitia týždňov

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30
Maturitná skúška 1
Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.) 7 6 6 6
Účasť na odborných akciách 1 1
Spolu týždňov 40 40 40 37

About Instructor

  • admin