Propagačná grafika - charakteristika absolventa

Absolvent štvorročného študijného odboru Propagačná grafika po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Po ukončení prípravy samostatne zvládne obsluhu PC, vie používať jeho programové vybavenie a používať základné služby Internetu.

Získané vedomosti

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch - anglickom a ruskom, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Absolvent je kreatívny výtvarník, pracovník, v oblasti grafického dizajnu. Má vzťah k všetkým formám umenia, orientuje sa v oblasti výtvarnej tvorby zameranej na propagáciu. Vie slobodne výtvarne myslieť a presadzovať nové netradičné návrhy a postupy pri výtvarnej realizácii grafickej problematiky. Schopnosti absolventa spočívajú v kreatívnom a samostatnom riešení zadaných úloh od vytvorenia návrhu cez jednotlivé technologické a digitálne postupy až po konečnú realizáciu. Absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne prezentovať vlastnú tvorbu v priestore výtvarnej propagácie a príslušnej dokumentácii. Štúdium propagačnej grafiky umožní absolventovi uplatniť princípy výtvarnej tvorby v súlade s právnymi normami, etickým kódexom a estetickými hodnotami a ovplyvňovať tak úroveň spoločnosti.

Špecifiká kladené na jeho odborné vzdelanie spočívajú vo vedomostiach získaných na jednotlivých všeobecných a odborných predmetoch. Sú mu podporou v budúcom profesionálnom uplatnení. Absolvent disponuje relevantnými poznatkami zo všeobecnovzdelávacích predmetov ako aj z oblasti počítačovej gramotnosti. Štúdium cudzieho jazyka vybaví absolventa dobrými komunikačnými schopnosťami, pre primeranú sociálnu adaptabilitu a pracovnú mobilitu na európskom trhu. Všeobecné vzdelanie podporí rozvoj prosociálnosti, tvorivosti, aktivity, asertivity a empatie. Rozvoj poznávacích schopností umožní tvoriť pozitívne morálne hodnoty, ľudské kvality, čím sa zvýši motivácia pre produktívny život a potreba celoživotného vzdelávania.
Absolvent po ukončení odborného vzdelania prepája teoretické vedomostí z propagačnej grafiky s konkrétnymi zručnosťami aj s využitím najnovších informačných technológií pri kreatívnej práci. Odborné vzdelanie vytvorí predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti grafickej propagácie.

Transformuje inšpiráciu cez výtvarný prejav jemu vlastný do finálneho umeleckého stvárnenia. Vie sa orientovať v technickej a technologickej oblasti. Svoju kreativitu tak uplatňuje aj pri priestorovom modelovaní a vizualizácii.

Študijný odbor propagačná grafika nie je vhodný pre žiakov s poruchou farbocitu, horných končatín a jemnej motoriky. Presné posúdenie zdravotného stavu s následným odporúčaním alebo neodporúčaním štúdia tohto odboru je možné iba po konzultácii s lekárom. Do odboru sa môžu prijať uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil lekár, títo uchádzači môžu byť individuálne integrovaní, v súlade s metodickým usmernením č. 3/2006 - R k realizácii školskej integrácie žiakov so ŠVVP v ZŠ a SŠ. Pri vzdelávaní týchto žiakov sa bude postupovať podľa Metodických pokynov k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách č.CD-2004-12003/23597-1:095.

Ukončenie štúdia

Absolventi sa uplatnia v propagačných a grafických firmách, informačných firmách, dizajnových štúdiách, štúdiách vizualizácie interiérov a exteriérov, reklamných agentúrach a vo vlastných firmách.

Záverečné zhrnutie

Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP.

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná