Grafický dizajn - prijímacie skúšky

Prijímacie konanie v študijnom odbore 8296 M grafický dizajn

1. Uchádzač musí úspešne ukončiť 9.ročník ZŠ.

2. Musí vyhovieť kritériám talentovej skúšky, na ktorej musí získať minimálne 50 bodov, aby úspešne vykonal talentovú skúšku.

Talentová skúška sa skladá z 5 častí:

a) Kreslenie zátišia max. 24 bodov
b) Navrhovanie propagačného materiálu – plagátu max. 20 bodov
c) Priestorové práce z papiera max. 44 bodov

Na základe uvedených činností sa overujú kresliarske schopnosti, manuálne zručnosti, tvorivosť a estetické cítenie uchádzača.

d) Hodnotenie domácich prác uchádzačov: 0 – 2 body
e) Hodnotenie umiestnenia uchádzačov na súťažiach:

Umiestnenie na okresnej súťaži na 1. – 3.mieste 2 body
Umiestnenie na krajskej súťaži na 1. – 3.mieste 3 body
Umiestnenie na celoslovenskej súťaži na 1. – 5.mieste 4 body
Umiestnenie na medzinárodnej súťaži na 1. – 5.mieste 5 bodov

3. Súčasťou hodnotenia prijímacieho konania je bodové hodnotenie prospechu
a správania sa uchádzača na ZŠ (1.polrok 9.ročníka). Prospech a správanie bude
hodnotené takto:

Hodnotenie prospechu zo ZŠ: Hodnotenie správania zo ZŠ:
1,00 – 2,00 40 bodov 4.stupeň - 30 bodov
2,01 – 2,50 30 bodov 3.stupeň - 20 bodov
2,51 – 3,00 20 bodov 2.stupeň - 10 bodov 3,01 – 3,50 10 bodov
nad 3,50 0 bodov

4. Uchádzač vyhovie kritériám prijímacieho konania vtedy, ak celkovo získa minimálne
70 bodov.

V prijímacom konaní budú uchádzači prijatí podľa poradia na základe počtu získaných bodov.
V prípade rovnosti bodov rozhoduje:
a) vyšší počet bodov z talentovej skúšky
b) lepší priemerný prospech za 1.polrok 9.ročníka ZŠ
c) lepší priemerný prospech za 2.polrok 8.ročníka ZŠ

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná