Grafický dizajn - organizácia výučby

Príprava v školskom vzdelávacom programe Propagačná grafika v študijnom odbore 8261 6 propagačná grafika zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie .

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na Hattalovej 471, Nižná. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v dvoch cudzích jazykoch. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, fyziky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na osvojenie poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, technického kreslenia, príslušných technológií, výtvarnej reči, zvládnutie grafických techník a technologicko-realizačných postupov. Štúdium utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti grafického designu. Dôležitou súčasťou výučby je práca s počítačom ako významným prostriedkom pri riešení úloh propagačnej grafiky. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

Praktické vyučovanie je organizované formou odbornej praxe v škole v troch ateliéroch a učebniach výpočtovej techniky, kde realizujú praktické úlohy z propagačnej grafiky. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych spoločenských akciách a pri komerčných objednávkach . Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR. Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného plánu.

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná