Grafický dizajn - charakteristika absolventa

Absolvent študijného odboru 82 Umenie a umelecko-remeselná tvorba je kreatívny odborník v umeleckej a umelecko-remeselnej tvorbe. Má vzťah k jednotlivým formám umenia, orientuje sa v nich a riadi sa estetickými pravidlami. Rozvíja samostatné umelecké myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzuje nové netradičné myšlienky a metódy vo svojom odbore. Je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu a vykonávať slobodné umelecké povolanie. Svojou tvorbou je schopný ovplyvňovať a vytvárať estetické prostredie človeka. Odborné vzdelávanie umožní rozvíjať samostatnosť a tvorivosť s dôrazom na divergentné myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí s vizuálnym umením, kultúrou osobnosti a umeleckou stránkou remeselného prevedenia.

Získané vedomosti

Absolvent študijného odboru 82 s odbornou praxou:
• uplatňuje vedomosti z ekonomiky, počítačovej grafiky a osobnej umeleckej prezentácie,
• prezentuje umeleckú myšlienku vrátane verbálneho a grafického vyjadrenia v príslušnej dokumentácii,
• transformuje inšpiráciu cez výtvarný prejav na základe návrhu do finálneho umeleckého produktu. Absolvent študijného odboru grafický dizajn je pripravený pre aktuálne potreby grafického priemyslu.
Má schopnosť uplatniť sa všade tam, kde je potrebné riešiť najrozmanitejšie problémy umeleckotechnického charakteru v oblasti grafického dizajnu, fotografie a multimédií. Nachádza uplatnenie v rôznych pozíciách v oblasti prípravy, tvorby a produkcie grafických a multimediálnych produktov (grafický dizajnér, grafik printových médií, DTP operátor, art director, webdizajnér, výtvarník). Súčasťouštúdia je zvládnutie programového balíka Adobe Design premium - Abobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign slúžiaci pre komplexné grafické využitie.
Popri všeobecnovzdelávacích predmetoch, ktoré rozvíjajú teoretický prehľad a sociálne orientovanie sa jednotlivca v spoločnosti, sa žiaci venujú rozvoju viacerých praktických zručností, aby nadobudnuté vedomosti vedeli uplatniť na konkrétnych reálnych zadaniach. Absolvent ovláda základné znalosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov, z dvoch cudzích jazykov, pozná základy historických, výtvarných a estetických zákonitostí vo vývoji ľudskej spoločnosti a výtvarnej kultúry. Ovláda základy zobrazovania, kreslenia technických výkresov. Pozná základy použitia a uplatnenia písma, jeho kreslenie a konštruovanie, ovláda základy anatómie, proporcií, zobrazovania ľudského tela, vlastnosti materiálov používaných v grafickom dizajne a technologické postupy. Má prehľad o základoch fotografovania a zručnosti v oblasti tvorby fotografie a jej využití pri prezentáciách svojej tvorby alebo výroby. Ovláda počítačové programy s ovládaním zalamovacích programov a technickej prípravy zákazky pre finálnu výrobu. Pozná estetické a psychologické zákony propagačných prostriedkov, vie riešiť výtvarný priestor, využíva a aplikuje teoretické vedomosti v praktickej tvorbe a ovláda prvky organizačnej a riadiacej práce. Absolventi tohto odboru dokážu realizovať rôzne mediálne produkty a propagačné materiály od tvorby loga, všetkých druhov publikácii, tvorbu kompletného firemného dizajnu a reklamných kampaní od návrhu idei až po praktické zhotovenie hmotných produktov. Okrem vyučovania všeobecno-vzdelávacích predmetov je účelom štúdia oboznámiť žiakov s termínmi z oblasti dizajnu, osvojenie si tých vedomostí a zručností, ktoré zahŕňajú komplexné požiadavky na grafikov uplatňujúcich sa v praxi. Ide o komplex nielen kreatívnych a esteticky vyvážených produktov ale aj schopnosť kompletnej realizácie pre reálneho zákazníka. Odborné vzdelanie umožňuje rozvíjať samostatné myslenie, tvorivosť, s dôrazom na divergentné myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí s umením, dizajnom, výtvarnou stránkou návrhu a jeho umeleckým spracovaním. Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti výtvarného spracovania rôznych materiálov. Skladba a obsah odborných vyučovacích predmetov zodpovedá súčasným potrebám praxe v oblasti dizajnu, zároveň predkladá nové možnosti vývoja v danej sfére. Obsah na jednej strane poskytuje poznatky a skúsenosti postupov v klasických technikách, ale aj ovládanie nových technológií a ich vzájomné prepojenie v konečnom výtvarnom produkte. Zameranie štúdia umožňuje navrhovať a riešiť interiéry a exteriéry architektúry v plošnom a priestorovom prevedení cez jednotlivé technologické a digitálne postupy až po konečnú realizáciu. Odborné vzdelávanie v tejto oblasti podporuje tvorivosť súvisiacu s navrhovaním tvarovo invenčných a zároveň funkčných úžitkových objektov v spojení s realizáciou v materiáli a ich umiestnením v interiéri a exteriéri. Rieši výtvarné zobrazenie, zachytenie a realizáciu priestoru klasickými a modernými technikami.

Ukončenie štúdia

Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov štvorročných odborov v rámci denného alebo diaľkového štúdia na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj rôznymi vzdelávacími cestami na ISCED 4 prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom študijnom odbore. Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Analýza povolania je súčasťou Analytickej štúdie. Týmto má absolvent študijného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov.

Záverečné zhrnutie

Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP.

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná