Stolársky technik - organizácia výučby

Príprava v školskom vo vzdelávacom programe Stolársky technik v učebnom odbore 3355 2 stolár zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Výučba je organizovaná v týždňových cykloch - strieda sa jeden týždeň teoretického vyučovania a druhy týždeň odborného výcviku.

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na Hattalovej 471, Nižná. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, fyziky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasti spracúvania dreva a drevných materiálov, na technológie spracúvania materiálov, na odborné kreslenie geometrických konštrukcií, na mechanizmy strojov a zariadení používaných pri výrobe nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov, na ekonomiku výroby a pod. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú základné teoretické a praktické vedomostí a zručností a učia sa prakticky realizovať a samostatne vykonávať základné odborné technické a technologické činnosti v  oblasti spracúvania dreva a drevných materiálov, v oblasti nábytkárskeho priemyslu a stavebno-stolárskej výroby, zvoliť správne pracovné postupy, pracovné pomôcky, pracovné náradie a servisnú techniku. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole a priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Praktická príprava prebieha v 1.a 2. ročníku v školských odborných učebniach /odborný výcvik/, v  3. ročníku  priamo na pracoviskách zamestnávateľov, u ktorých žiaci absolvujú odborný rozvoj. Tieto firmy sú základom odbornej prípravy žiakov v tomto študijnom odbore. Denne je na odbornom výcviku okolo 80 žiakov. Odborný rozvoj prevádzajú žiaci pod dozorom učiteľa alebo inštruktora (zamestnanec podniku) odborného výcviku. Pri zabezpečovaní výroby si žiaci osvojujú potrebné návyky, zručnosti, taktiež v komunikácii s kmeňovými zamestnancami a  klientmi, vybavovanie objednávok, upratovaní svojho pracoviska. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych spoločenských akciách, pri komerčných objednávkach alebo v rámci praktických laboratórnych cvičení. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť, aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, návyky, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo. Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom učiteľa odborného výcviku. Časť odborného výcviku máme zabezpečenú zmluvnými vzťahmi s fyzickými a právnickými osobami. Žiaci v priebehu štúdia sa dostanú na rôzne pracoviská. Učebný odbor je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy so všeobecným prehľadom v oblasti spracúvania dreva a drevných materiálov v oblasti nábytkárskeho priemyslu a stavebno-stolárskej výroby, kde žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti so základnými predpokladmi aj pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

Učebný odbor 3355 2 stolár integruje teoretické a praktické vyučovanie. V 1. ročníku dominujú vyučovacie predmety všeobecného zamerania. Odborný výcvik je zameraný na praktické zručnosti pomocou rôznych náradí, obsluhu strojov a zariadení. V druhom ročníku je odborný výcvik pokrytý 100% na osvojovanie praktických zručností v oblasti stolárskej výroby. V  3. ročníku sa žiaci výrobnému procesu venujú na 100%.

Záverečná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR.

Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného plánu.

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná