Stolársky technik - charakteristika absolventa

V školskom vzdelávacom programe Stolársky technik učebný odbor 3355 2 stolár žiaci získaju základné poznatky o súčiastkach a mechanizmoch strojov a zariadení používaných pri výrobe nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov a poznatky o ich technických a technologických možnostiach, o základnom spracovaní dreva ako suroviny a výroby jednoduchých spojov pri výrobe nábytku, stavebno-stolárskych výrobkoch a ich využití v praktickom živote. Ďalej školský vzdelávací program poskytuje základné vedomosti a zručnosti v kreslení geometrických konštrukcií, základných strojových súčiastok, ako sú napr. skrutky, matice, klinové spoje, ale aj o kreslení dreva a drevných materiálov na výkresoch. Učivo predmetu odborné kreslenie je v 1. ročníku „odrazovým mostíkom" pred pokročilým kreslením v 2. a 3. ročníku nábytkových a stavebno-stolárskych výrobkoch na rôznych kresliacich programov, ako je napr. AutoCAD a TurboCAD. Žiaci sa oboznámia s novými nástrojmi, prípravkami, strojmi, zariadeniami a technologickými postupmi tak, aby dokázali získané vedomosti uplatniť v praktickej činnosti.

Získané vedomosti

Absolventi skupiny učebných odborov 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať základné odborné technické a technologické činnosti v  oblasti spracúvania dreva a drevných materiálov v oblasti nábytkárskeho priemyslu a stavebno-stolárskej výroby, v oblasti výroby a montáže rôznych druhov výrobkov a konštrukcií, ich údržby a obnovy. Poznajú prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky využívať pri riešení odborných úloh. Ovládajú príslušné pomôcky, náradie, výrobné zariadenia, materiály, typológiu konštrukcií, technológie spracúvania materiálov, výrobu jednoduchých výrobkov a konštrukcií, kontrolu prevedených prác a výrobkov,  ekonomiku výroby a služieb v odbore. Absolventi ovládajú bezpečnosť práce so strojmi a príslušným náradím, vedia používať a vyberať zodpovedajúce náradie pre konkrétne úkony.

Cieľom školského vzdelávacieho programu Stolársky technik je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní uplatniť sa vo svojich povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi s prirodzenou profesionálnou hrdosťou.

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast, odbornú profesnú spôsobilosť a výkonnosť v práci.

Odborné vzdelávanie v skupine odborov spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov je dôležitou súčasťou stredoškolského odborného vzdelávania. Jeho charakteristickou črtou je široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávací smer pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch ako aj v súkromnom sektore.
Absolvent školského vzdelávacieho programu Stolársky technik po ukončení štúdia úspešne vykonanou záverečnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na úrovni ISCED 3 C. Po ukončení prípravy samostatne zvládne základnú obsluhu osobného počítača, vie používať jeho programové vybavenie, používať základné služby Internetu.

Počas štúdia sa u študentov rozvíja priestorová predstavivosť, technické myslenie, technické vyjadrovanie a vytvárajú sa predpoklady pre dodržiavanie pravidiel technickej komunikácie. Vytvárajú sa návyky k samostatnému štúdiu sústavným využívaním odbornej literatúry a technických noriem.Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti. Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu, právne, občianske a podnikateľské povedomie, ako i ekologickú zodpovednosť dôsledkov svojho podnikania a konania vôbec.

Ukončenie štúdia

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov trojročných učebných odborov v rámci denného nadstavbového štúdia na úrovni ISCED 3A a získať úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré mu umožňuje pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať rôznymi vzdelávacími cestami prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom učebnom odbore.

Záverečné zhrnutie

Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Analýza povolania je súčasťou Analytickej štúdie. Týmto má absolvent učebného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov.

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná