Programovanie a riadenie CNC strojov

Grafický dizajnŠtudijný odbor v sebe kombinuje na jednej strane programovanie, ako všeobecný nástroj riadenia akýchkoľvek procesov a na strane druhej rôzne spôsoby riadenia CNC strojov, ako jednu prirodzenú aplikáciu programovania. Obsah vzdelávania tvorí príprava v programovaní, ktorá začína základmi číslicovej techniky, pokračuje štruktúrovanými programovacími jazykmi a končí grafickým programovaním. Získané vedomosti v programovaní sa aplikujú pri ovládaní regulačných sústav, výrobných liniek, elektrických motorov, automatizovaných výrobných systémov či na aplikácie pre riadenie výrobných strojov, pohonov. Absolventi nájdu uplatnenie ako programátori jednoduchých výrobných procesov, obslužní a riadiaci pracovníci výrobných strojov a automatizačnej techniky alebo ako kvalifikovaní technici prevádzkového charakteru výroby. Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností hlavne v oblasti programovania a riadenia číslicovo riadených strojov a zariadení sú predpokladom pre široké uplatnenie vo výrobnej praxi a rýchlu adaptáciu absolventa v nových pracovných podmienkach.

Kód a názov študijného odboru:

 

2697 K mechanik elektrotechnik

 

Identifikačné údaje študijného odboru

 

Názov a adresa školy Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,
organizačná zložka SOŠ technická
Názov školského vzdelávacieho programu Programovanie a riadenie CNC strojov
Kód a názov ŠVP 26 Elektrotechnika
Kód a názov študijného odboru 2697 K mechanik elektrotechnik
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský
Druh školy štátna
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: -podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy
-zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške
maturitné vysvedčenie
vyučný list
Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
ISCED 3C
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: v pracovných pozíciách ako programátori jednoduchých výrobných procesov, obslužní a riadiaci pracovníci výrobných strojov a automatizačnej techniky, alebo ako kvalifikovaní technici prevádzkového charakteru.
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): Štúdium na vysokej škole príslušného zamerania

 

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

 

Spojená škola - SOŠT

Hattalova 471

027 43 Nižná

Kód študijného odboru:  2697 K
Názov študijného odboru:  programovanie a riadenie CNC strojov

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná