Programovanie a riadenie CNC strojov - učebný plán

Kategórie a názvy vyučovacích hodín Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1 2 3 4 Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

18

18

11

10

55

slovenský jazyk a literatúra a)

3

3

3

3

12

anglický jazyk /nemecký jazyk a)

4

3

3

4

14

nemecký jazyk a)

-

-

-

-

-

etická výchova/náboženská výchova a), b)

1

1

-

-

2

dejepis

1

1

-

-

2

občianska náuka

1

1

1

-

3

fyzika

2

2

-

-

4

chémia

-

-

-

-

-

matematika a)

3

2

2

2

9

informatika a)

1

1

-

-

2

telesná výchova a), c)

2

2

2

1

7

Odborné predmety

15

18

24

25

82

technické kreslenie

2

1

-

-

3

základy elektrotechniky p)

5

-

-

-

5

základy automatizácie

-

1

-

-

1

technológia p)

2

-

-

-

2

elektrické merania a)

-

2

-

-

2

základy elektroniky

-

3

-

-

3

číslicová technika

-

2

-

-

2

výpočtová technika a)

-

1

-

-

1

ekonomika

-

1

1

1

3

priemyselné programovanie

-

-

2

2

4

programovanie PLC systémov

-

-

2

2

4

riadenie CNC strojov

-

-

2

2

4

mikroprocesorová technika

-

-

2

-

2

merania v automatizačnej technike

-

-

-

2

2

odborný výcvik a)

6

7

15

16

44

Voliteľné predmety d)

0

0

0

0

0

 

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

Spolu

33

34

35

35

137

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode

 x

 x

 

 

 

Účelové cvičenia

 x

 x

 

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia

   

x

   

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná