Priemyselná elektrotechnika

Priemyslená elektrotechnikaV školskom roku 2016/2017 sa neotvára

Pre absolventov štvorročných študijných odborov v elektrotechnike a prioritne pre absolventov našej školy ponúkame dvojročné špecializačné pomaturitné štúdium PRIEMYSELNÁ ELEKTROTECHNIKA vo forme Vyššieho odborného vzdelávania. Je to forma vysokoškolského štúdia, ktoré je zamerané na špeciálnu oblasť priemyselnej elektrotechniky. Po absolvovaní študenti získajú titul "DiS" (diplomovaný špecialista).

Kód a názov študijného odboru:

 

2675 Q elektrotechnika

 

Stiahni si prihlášku na tento odbor

 

Identifikačné údaje študijného odboru

 

Názov a adresa školy Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,
organizačná zložka SOŠ technická
Názov školského vzdelávacieho programu Priemyselná elektrotechnika
Kód a názov ŠVP 26 Elektrotechnika
Kód a názov študijného odboru 2675 Q elektrotechnika
Stupeň vzdelania vyššie odborné vzdelanie - ISCED 5B
Dĺžka štúdia 2 roky
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský
Druh školy štátna
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: -podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy
-zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.
Spôsob ukončenia štúdia: absolventská skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o absolventskej skúške,
absolventský diplom s právom používať titul "diplomovaný špecialista" so skratkou "DiS"
Poskytnutý stupeň vzdelania: vyššie odborné vzdelanie - ISCED 5B
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

v pracovných pozíciách ako špecialista v oblasti programovania priemyselných automatov, výrobných liniek na báze PLC automatov a programovej báze LabVIEW,                                                               

v priemyselnej informatike na báze produktov Cisco, dokážu navrhnúť, konfigurovať a riadiť malé firemné počítačové siete.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): štúdium na vysokej škole príslušného zamerania

 

 

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

 

Spojená škola - SOŠT

Hattalova 471

027 43 Nižná

Kód študijného odboru: 2675 Q
Názov študijného odboru:  priemyselná elektrotechnika

 

Prihlášku pošlite, alebo osobne doručte na adresu:

 

Spojená škola
p. Lešňovská Lubica
Hattalova 471
027 43 Nižná

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná