Elektrotechnika - nadstavba

ElektrotechnikaAbsolvent skupiny odborov 26 Elektrotechnika je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Študijný odbor 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení nadväzuje na trojročný učebný odbor 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika, kde žiaci získali základné vedomosti a nadobudli elektrotechnické zručnosti.

Kód a názov študijného odboru:

 

2675 L 02  - elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení

 

Identifikačné údaje študijného odboru

 

Názov a adresa školy Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná,
organizačná zložka SOŠ technická
Názov školského vzdelávacieho programu Elektrotechnika
Kód a názov ŠVP 26 elektrotechnika
Kód a názov študijného odboru 2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A
Dĺžka štúdia 2 roky
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský
Druh školy štátna
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: -podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy
-zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie
Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
ISCED 3C
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ďalšie funkcie v odborných útvaroch, alebo ako špecialista pri vykonávaní komplexných remeselných prác v súlade so svojim zameraním.
Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

 

Na prihláške uvádzajte tieto údaje:

 

Spojná škola - SOŠT

Hatalova 471

027 43 Nižná

Kód študijného odboru: 2675 L 02
Názov študijného odboru: elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení

Prihlášku pošlite, alebo osobne doručte na adresu:

Spojená škola
p. Lešňovská Lubica
Hattalova 471
027 43 Nižná

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná