Elektromechanik - automatizačná technika - popis programu

Cieľ štúdia:

      Cieľom tohto štúdia je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní uplatniť sa vo svojich povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi s prirodzenou profesionálnou hrdosťou.

 

Profil absolventa:

      Absolventi skupiny učebných odborov 26 Elektrotechnika sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví elektrotechniky. V školskom vzdelávacom programe Elektromechanik učebný odbor 2683 H 12 elektromechanik - automatizačná technika uchádzači o štúdium získajú základné  vedomosti o vývoji elektrotechniky, základných pojmoch a veličinách, základných vzťahoch a zákonoch platiacich v elektrotechnike a ich využití v praktickom živote. Absolventi učebného odboru 2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika budú ovládať modernú riadiacu techniku výrobných procesov, vykonávať inštalácie automatizovaných výrobných liniek, diagnostikovať chyby zariadení, inštalovať regulačné systémy inteligentných budov a procesné systémy vyžadujúce výpočtovú techniku  a aplikačné programy.

Odborné vzdelávanie v skupine odborov elektrotechnika je dôležitou súčasťou stredoškolského odborného vzdelávania. Jeho charakteristickou črtou je široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávací smer pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch ako aj v súkromnom sektore.

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov trojročných učebných odborov v rámci denného nadstavbového štúdia na úrovni ISCED 3A  a získať úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré mu umožňuje pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať rôznymi vzdelávacími cestami prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom učebnom odbore.

Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Analýza povolania je súčasťou Analytickej štúdie. Týmto má absolvent učebného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov.

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná