Autoelektronika - organizácia výučby

Príprava v školskom vo vzdelávacom programe Autoelektronika v študijnom odbore 2697 4 mechanik elektrotechnik zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je organizovaná v týždňových cykloch - strieda sa jeden týždeň teoretického vyučovania a druhy týždeň je v prvom a druhom ročníku dva dni odborného výcviku a v treťom a štvrtom ročníku štyri dni odborného výcviku. 

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na Hattalovej 471, Nižná. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, fyziky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť elektroniky, diagnostiky, merania a opravárenstva motorových vozidiel, grafických systémov v autoelektronike, ekonomiky, spoločenskej komunikácie a pod. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku obsluhy automobilovej techniky a testovacích a diagnostických prístrojov. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole a priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Praktická príprava prebieha v 1. , 2. a 3. ročníku v školských odborných učebniach /odborný výcvik/, v  4. ročníku v priamo na pracoviskách zamestnávateľov 58 firiem v Žilinskom kraji, u ktorých žiaci absolvujú odborný rozvoj. Tieto firmy sú základom odbornej prípravy žiakov v tomto študijnom odbore. Prevádzkové podmienky firiem právnických a fyzických osôb umožnia žiakom podieľať sa na oprave, diagnostikovaní, výrobe a likvidácií elektronických zariadení. Denne je na odbornom výcviku okolo 80 žiakov. Odborný rozvoj prevádzajú žiaci pod dozorom učiteľa alebo inštruktora (zamestnanec podniku) odborného výcviku. Pri zabezpečovaní výroby si žiaci osvojujú potrebné návyky, zručnosti, taktiež v komunikácii s kmeňovými zamestnancami a  klientmi, vybavovanie objednávok, upratovaní svojho pracoviska. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych spoločenských akciách, pri komerčných objednávkach alebo v rámci praktických laboratórnych cvičení. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť, aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, návyky, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo. Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom učiteľa odborného výcviku. Časť odborného výcviku máme zabezpečenú zmluvnými vzťahmi s fyzickými a právnickými osobami. Žiaci v priebehu štúdia sa dostanú na rôzne pracoviská. Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy so všeobecným prehľadom o celej oblasti elektrotechnického priemyslu, kde žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku obsluhy automobilovej techniky,  testovacích a diagnostických prístrojov a so základnými predpokladmi aj pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

Študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik integruje teoretické a praktické vyučovanie. V 1. ročníku dominujú vyučovacie predmety všeobecného zamerania. Odborný výcvik je zameraný z 50% na praktické zručnosti pomocou rôznych náradí, obsluhu strojov a zariadení, a 50% oboznámenie sa s elektrotechnickými súčiastkami. V druhom a treťom ročníku je odborný výcvik pokrytý 100% na osvojovanie praktických zručností v oblasti elektrotechniky, obsluhe automobilovej techniky a testovacích a diagnostických prístrojov. V  4. ročníku sa žiaci obsluhe automobilovej techniky a testovacích a diagnostických prístrojov venujú na 100%.

Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR.

Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného plánu.

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná